kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/10989 E., 2003/2751 K.

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas : 2002/10989
Karar : 2003/2751
Tebliğname : 11/2001151331
YARGITAY İLAMI
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Yaşar ın yapılan yargılanması sonunda: 213 S.K. nun 359/b-2 ve TCK. nun 59 (3 kez). maddeleri gereğince 45 ay ağır hapis cezasıyla mahkümiyetine dair İ 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.10.2000 gün ve 1999/140 Esas, 2000/249 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 18.9.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
I-1994 takvim yılı için yüklenen suçun kanunda gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle TCK. nun 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suçun işlendiğinin belirlendiği 1.5.1995 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle TCK. nun 102/4 ve 104/2. maddeleri gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA,
II-Sanık hakkında 1995 ve 1996 yıllarında işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili kurulan hükümlerin temyizine gelince;
1-Sanığın dosyadaki delillere uygun olarak 1995 ve 1996 takvim yıllarında gerçek satışlardan dolayı düzenlediği faturaların müşteriye verdiği nüshalarında bedeli fazla, kendisinde kalan nüshalarında ise az göstermek suretiyle yanıltıcı faturalar düzenleyip vermekten ibaret olduğu kabul edilen eylemlerinin 213 Sayılı Kanunun değişik 359 maddesinin (a-2) bendine uygun bulunduğu gözetilmeden faturaların sahte olarak düzenlendiğinin kabul edilerek aynı maddenin (b-1) bendinden mahkümiyet hükümleri kurulması,
Kanuna aykırı,
2-Yüklenen suçların nitelikleri ve işlendikleri tarih itibariyle 27.2.2003 gün ve 25033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun 14. maddesi gereğince yeniden takdir ve değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK. nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA