kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/854 E., 2002/7619 K.

ZİMMET

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
5. CEZA DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO:2002/854
KARAR NO:2002/7619
TEBLİĞ. NO:5/2002-46581


Zimmet ve zimmete sebebiyet vermek suçlarından sanıklar Mustafa ve Elmas’ın yapılan yargılanmaları sonunda; eylemler görevi kötüye kullanma ve ihmal niteliğinde görülmekle bu suçlardan mahkumiyetlerine dair (HATAY) 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15.2.2001 gün ve 2000/196 Esas, 2001/93 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık Mustafa vekili ve sanık Elmas tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık Mustafa’ya tayin olunan cezanın tür ve miktarına göre sanık vekilinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK. nun 317. maddesi gereğince reddiyle dosya üzerinden yapılan incelemede,

Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 16. maddesi “tutanak yazıcıları ve mubaşirler bir muamelenin yapılması için ödenmesi gereken harç ve masrafları iş sahibinden alamazlar, harç ve masraflar vezne teşkilatı bulunmayan yerlerde yazı işleri müdürü tarafından iş sahibinden alınır”, hükmünü içermekte ise de; 33. maddesinde “keşif ve takbikat mahallinde şahit dinleme gibi mahkeme dışında yapılacak muameler için iş sahibi tarafından evvelce yatırılmış olan ücret zabıt katibi tarafından vaktinde yazı işleri müdüründen avans olarak alınır ve muameleninin yapılması sonunda hakimin izni ile müstahiklerine verilir. Parayı alanların imzaları taalluk ettiği evrak altına alınır. Avans olarak alınan paranın mahsubu yapıldıktan sonra geriye bir miktar para kalırsa o parayı zabıt katibi vezneye yatırır. Vezne bulunmayan yerde Yazı İşleri Müdürüne verir. Bu memurlar artan veya kendilerine verilen parayı sahiplerine reddiyat makbuzu mukabilinde geri verirler. Bu işlerin yapılmamasından veya geçiktirilmesinden zabıt katibi ve Yazı İşleri Müdürü mesuldur.” ve 35/5 “avans olarak yatırılmış olan para bitinceye kadar mahkemece verilen kararlar mucibince muktazi muameleleri yaptırmak için iş sahibinin müracaatına lüzum kalmadan zabta çıkan yazıcı doğrudan ara kararı uyarınca yapılması gereken muameler için sarfı muktazi harç ve masrafları yazı işleri müdürlüğünden alarak muameleyi yapar” biçimindeki açık hükümler karşısında; zabıt katibi olan sanık Mustafa’nın Yazı İşleri Müdürü olan Elmas’dan yapılması gereken muameleyi
yapmak için reddiyat makbuzu imzalamak suretiyle avans olarak aldığı paralarla, yine talimat evraklarının mahkeme hakimi tarafından gerekli işlemlerin yapılması için sanı kMustafa’ya havale ile ekindeki pullarla birlikte görevi nedeniyle verildiği ve sanık Elmas’ın avans olarak sanık Mustafa’ya verdiği paralar üzerinde denetim görevi bulunduğunun kabulü gerekeceği cihetle; sanık Mustafa’nın oluşumu kabul edilen eylemlerinin müteselsil zimmet, sanık Elmas’ın eyleminin ise zimmetin oluşumuna ve artmasına sebebiyet niteliğinde bulunduğu gözetilmeden, görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık Mustafa vekili ile sanık Elmas’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. ve 326. maddeleri uyarınca isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 14.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA