kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/1000 E., 2002/3127 K.

AKIL HASTALIĞI

ALENEN VE HAYASIZCA VAZ’U HAREKETTE BULUNMAK

CEZA EHLİYETİ

SÖVME

TEHDİT

“İçtihat Metni”

T.C. ESASTAN RET (ONAMA)
YARGITAY (CEZA VERİLMESİNE YER
4.Ceza Dairesi OLMADIĞINA)
BOZMA


ÖZET : Eylemin suç olmadığı ya da sanığın suç işlemediği anlaşılması durumunda öncelikle beraat kararı verilmelidir.

(765 Sayılı TCY. M. 46)


Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas no :2002/1000
Karar no :2002/3127
Tebliğname no: :4/2000150540


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1)Tehdit ve sövme suçlarında;
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik sanık...... ‘nın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2)Öbür suça yönelik temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; sanığın suç tarihinde yakınana karşı TCY.nın 419.maddesinin 1.cümlesi kapsamında suç işlediğine ilişkin kanıt bulunmaması karşısında, beraat kararı verilmesi yerine TCY.nın 46.maddesinin uygulanması,
Yasaya aykırı ve sanık’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 6.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA