kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2003/14285 E., 2004/5506 K.

FERİ CEZA

YAĞMA

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
6. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2003/14285 TUTUKLU
Karar No : 2004/5506
Tebliğname : 6/2003180765

Yağma suçundan sanık ve tutuklu Fatih’in yapılan yargılanması sonunda: Mahkumiyetine ilişkin GAZİANTEP 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.9.2003 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 11.11.2003 tarihli tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
Soruşturma tutanaklarını içeren tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;
Hürriyeti bağlayıcı cezanın ağır hapis olarak hükmedilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
TCK.nun 33.maddesinin karşıtı bir norm KKTC mevzuatında bulunmamakla birlikte, bu madde ceza niteliğinde olmayıp hükümlünün hukukunu da korumaya yönelik bulunması karşısında 04.12.1929 gün ve 33/18 sayılı İ.B.K.da gözetilip, Türk Kamu düzenini ilgilendirdiğinden re’sen uygulanmasından da vazgeçilemeyeceği de düşünülerek hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Fatih savunmanının temyiz dilekçelerinde ve duruşmada ileri sürdükleri temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK.nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasındaki “KKTC Ceza Kanununda 33.madde ile ilgili bir düzenleme bulunmadığından, bu maddenin uygulanmasına mahal olmadığına” ilişkin cümle çıkartılarak, “TCK.nun 33.maddesi uyarınca sanığın, uygulamada 4721 Sayılı TMK.nun 471.maddesi de gözetilmek suretiyle yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına” cümlesinin eklenmesi suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA ilişkin oybirliğiyle alınan karar 05.05.2004 tarihinde Yargıtay C.Savcısı M.Şenay Baygın’ın katıldığı oturumda, sanık savunmanının yüzüne karşı açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA