kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Ceza Genel Kurulu 2000/12 E., 2000/16 K.

GÖREV UYUŞMAZLIĞI

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Ceza Genel Kurulu


Esas No : Karar No : Tebliğname :
2000/YYB-12 2000/16 T.M.150802

Y A R G I T A Y K A R A R I

Mahkemesi : A İl İdare Kurulu - S Cumhuriyet Başsavcılığı
Günü : 25.11.1999 - 10.08.1999
Sayısı : 83 - 170-06
Davacı : K.H.
Sanık : Emin
İlçe Özel İdare Müdür vekili olarak görev yapan sanık Emin ‘in isnat edilen sarkıntılık suçunu görev sırasında işlediği, TCY.nın 279. maddesine göre memur sayılan sanığın MMHK. Hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle S C.Başsavcılığınca 10.08.1999 gün ve 170/6 sayı ile soruşturma evrakı İdare kuru-luna gönderilmiştir.
A İl İdare Kurulunca 25.11.1999 gün ve 83 sayı ile; “eylemin görev sırasında işlenmediği, gö-revden doğan bir suç bulunmadığı” sanık hakkında yargılamanın genel hükümlerine göre yapılması ge-rektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Yargıtay C.Başsavcılığının uyuşmazlık doğmadığından, dosyanın mahalline iadesini isteyen 21.01.2000 günlü tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu ge-reği konuşulup düşünüldü.
CEZA GENEL KURULU KARARI
1684 Sayılı Umumi Mahkemeler ve Karar Hakimleri ve Mustantiklerle Umumi ve Hususi Kaza Selahiyetini Haiz Makamlar Arasındaki İhtilafın Halli Hakkında Kanun’un 1. maddesinde, “umumi mahkemeler, karar hakimleri ve mustantiklerle idare heyetleri sair kaza selahiyetini haiz makamlar ara-sında vazife ve selahiyet sebebiyle hadis olacak ihtilafların halli, Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesine aittir.” hükmü yer almaktadır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, maddede belirtilen yargı yetkisine sahip makamlardan sayılmadığı için, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl veya İlçe İdare Kurulları arasında olumlu yada olumsuz görev uyuşmazlı-ğının doğduğundan söz edilemez. İdare Kurulunca görevsizlik kararı verildikten sonra, C.Başsavcılığınca dava açılıp mahkemece görevsizlik kararı verildiğinde olumsuz görev uyuşmazlığı doğacaktır.
İncelenen dosyada, C.Başsavcılığınca S İlçe Özel İdare Müdür vekili olarak görev yapan sanığın, isnat edilen sarkıntılık suçunu görev esnasında işlediği ve memur sayıldığı gerekçesiyle MMHK. hüküm-lerine göre işlem yapılması gerektiği, dosyanın gönderildiği İl İdare Kurulu ise eylemin görev esnasında işlenmediği ve görevden doğan bir suç bulunmadığı yargılamanın genel hükümlere göre yapılması gerektiği görüşüyle görevsizlik kararı vermişlerdir. C.Başsavcılığı, 1684 sayılı Yasanın yukarıya alınan 1. maddesinde sayılan yargı yetkisine haiz makamlardan olmadığından olumsuz görev uyuşmazlığı doğmamıştır. Bu nedenle dosyanın incelenmeksizin ve gereği yerinde yapılmak üzere mahalline iadesi gerekmektedir.
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle; olumlu veya olumsuz bir görev uyuşmazlığı bulunmadığından, gereği yapılmak üzere mahalline gönderilmesi için dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 08.02.2000 günü tebliğnamedeki isteme uygun olarak oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA