kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/33 E., 2002/1263 K.

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK

SAHTE YOLCU LİSTESİ

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E : 2002/33
K: 2002/1263
T: 11/2000175590
K: 14.2.2002

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda: Beraatine dair TOKAT Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.9.2000 gün ve 2000/60 Esas, 2000/153 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 2.1.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Yolcu listesinin, 213 Sayılı Kanunun “vesikalar” başlıklı ikinci kitabın üçüncü kısım, beşinci bölümünde yer alan 240. maddesinde düzenlendiği, buna göre şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında 233. madde gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükelleflerin, taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlemek, bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundurmak zorunda oldukları; dava konusu olayda N. Tur. İşletmecilik Ticaret Ltd. Ştd. adına yolcu taşıyan 34 plakalı otobüste yapılan tespitte sahte basılmış yolcu listesi kullanıldığının anlaşıldığı, fiilin suç tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanununun 4369 Sayılı Kanunla değişik 359. maddesinin b-2 bendi kapsamında bulunduğu, aynı kanunun 340/2. fıkrasının “bu kanunla vergi cezasıyla cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359. maddeye göre suç teşkil ettiği taktirde, vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmaz”, 359. maddesinin son fıkrasının “kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddelerde yazılı cezaların uygulanması 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez” şeklindeki hükümleri ve aynı kanunla 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi ziyaının kaçakçılık suçlarının unsuru olmaktan çıkarılmış olması karşısında, tüm unsurları itibarıyla oluşup sübuta eren suçtan sanığın mahkümiyeti yerine isabetsiz bilirkişi kurulu raporuna dayanılarak yolcu listesinin usulüne uygun düzenlenmediği, vergi ziyaının bulunmadığı ve özel usulsüzlük cezasını gerektirdiğinden bahisle beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA