kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/102 E., 2002/2794 K.

AVUKATI YARALAMA

“İçtihat Metni”

T.C. ESASTAN RET (ONAMA)
YARGITAY (BERAAT)
4.Ceza Dairesi BOZMA


ÖZET : Avukatı yaralama eyleminde TCY’nın 271. Maddesinin 1. bend son cümlesi uygulanmalıdır.

(765 Sayılı TCY. M. 271)

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2002/102
Karar no :2002/2794
Tebliğname no: :4/2000141382

İNCELENEN KARARIN :Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1)Sanık Mustafa Ünal hakkındaki hükme yönelik temyizde;
Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan Mustafa Akar vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2)Sanık........hakkındaki hükme yönelik temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a-Görevinden dolayı katılan avukatı yaralayan sanığa verilen cezanın, TCY.nın 271.maddesinin 1.bendinin son cümlesi uyarınca iki misli artırılması gerekirken 1/3 oranında artırılmak suretiyle eksik ceza belirlenmesi,
b-Sanığın soyadının nüfus kaydına göre “Pehlivan” yerine, “Ünal (Pehlivan)” biçiminde yazılması,
Yasaya aykırı ve katılan......... temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 4.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA