kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2002/322 E., 2002/2087 K.

KARA PARA AKLAMAK

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
7.Ceza Dairesi

E. 2002/322
K. 2002/2087
Tebliğname No : 7M/2000-142686


Y A R G I T A Y İ L A M I

4208 sayılı kanuna muhalefetten sanık M.Ö. hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair ARDANUÇ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.7.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 20.12.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığın işletmeciliğini yaptığı otelinde fuhuş faaliyetlerinin soruşturulması amacıyla yabancı uyruklu tanık N.J...’nin beyanları doğrultusunda zabıtaca yapılan arama neticesinde dava konusu 19.765 Amerikan Doları ile 50 Alman Markının ele geçirildiği anlaşılmıştır.
4208 sayılı kanunun 2.maddesinde kara para anılan kanunun 2/a maddesinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri, kara para aklama suçu da; TCK’nun 296.maddesinde belirtilen haller haricinde anılan kanunun 2/a maddesinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen kara paranın elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen kara paranın başkalarınca iktisap edilmesi, bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya niteliğinin veya zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması ve bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması veya kara paranın tesbitini engellemeye yönelik fiillerin nelerden ibaret olduğu düzenlenmiştir. Anılan kanunun 2.maddesinin (a) bendinde kara paranın sınırlı bir tarifi yapılmış, (b) bendinde ise belirtilen suçu işleyip kara parayı elde eden şahıslarla, kara parayı sonradan ele geçiren şahısların fiillerine açıklık getirilmiştir. Kanunun düzenlenme amacı suçun doğurduğu yasadışı gelirlerin yasal kazanca dönüştürülmesini engellemeye yöneliktir.
Olayda ise dava konusu paraların fuhuş eyleminden elde edilen para olduğuna ilişkin sanığın savunmasının aksine şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı gibi yukarıda açıklanan hükümler karşısında sanığın kara para aklama eylemi olmadığından isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı düşünülmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi
SONUÇ:Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 27.2.2002 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA