kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 1998/13775 E., 1998/2674 K.

IZRAR SUÇUNDA ŞİKAYETİN BULUNMAMASI

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK SUÇUNUN OLUŞMASI

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
10.CEZA DAİRESİ

Esas No :1998/13775
Karar No :1998/2674
Tebliğname No : 10/28308

YARGITAY İLAMI


Konut dokunulmazlığını bozmak ve mala karşı zarar vermek suçlarından
sanık Halil ‘ın yapılan yargılanması sonunda; mala karşı zarar vermek
suçundan TCK.nun 516/2, 522,59/2 maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis ve bu
cezanın 647 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince 500.000 lira ağır para
cezasına çevrilmesine, konut dokunulmazlığını bozmak suçundan ise TCK.nun
193/l ve 59 maddeleri gereğince 25 gün hapis ve bu cezanında 647 Sayılı
Kanunun 4. maddesi gereğince 125.000 lira ağır para cezasına çevrilmesine,
aynı neviden para cezalarının TCK.nun 72. maddesi gereğince toplanarak
neticeten 625.000 lira ağır para cezasıyla hükümlülüğüne ve bu cezanın 647
Sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince ertelenmesine dair ÇANDIR Asliye Ceza
Mahkemesinden verilen 4.2.1997 gün ve 1996/74 esas 1997/6 karar sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık ve üst C.Savcısı tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 1.12.1997
tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Sanık hakkında ızrar suçundan TCK.nun 516/2 maddesi uyarınca hürriyeti
bağlayıcı cezanın yanında ağır para cezasıda öngörüldüğü gözetilmeden, sanığa
noksan ceza tayini aleyhte temyiz olunamadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve
dosya içeriğine uygun gerekçeye göre, yerinde görülmeyen diğer temyiz
itirazlarının reddine; Ancak:
1-Oluşan ve delil durumuna göre sanığın kardeşine ait evin kapısına
tekme vurmak suretiyle kapı kilidinin kırılmasına sebebiyet verilmesi
şeklindeki eyleminin TCKnun 516/ilk maddesine giren basit ızrar suçunu
oluşturduğu ve bu suçunda takibinin şikayete bağlı olup feragatla düşen
davalardan olmasına, evin sahibi ve aile reisi olan müşteki Kahraman
Sayman’ın 31.12.1996 günlü oturumda şikayetçi olmadığını bildirmesi
karşısında davanın TCK.nun 99. maddesi uyarınca düşürülmesi yerine Kahraman
Saymanın karısının şikayetçi olduğundan bahisle, yazılı şekilde mahkumiyet
kararı verilmesi,
2-Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan verilen mahkumiyet hükmüne
yönelik temyize gelince;
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 18.2.1942 gün ve
21/4 sayılı kararında da belirtildiği üzere; TCK.nun 193. maddesinde açıkca
belirtildiği gibi bir konuta girmenin suç olabilmesi için konuta girmeyi men
etmek hakkına sahip olan kimsenin yani Medeni Kanun hükümlerine göre evlilik
birliği veya alelıtlak aile reisi ve bunlardan biri yoksa veya bu hakkını
kullanmaktan sarfınazar etmiş ise yerine kaim olanın rızası hilafına veya
hile ile veyahut gizli olarak girmiş olması lazımdır. Buna göre konut
dokunulmazlığını bozma eyleminde müşteki Kahraman Sayman’ın 31.12.1996 günlü
oturumda şikayetçi olmadığını açıklamasına göre TCK.nun 99. maddesi uyarınca
kamu davasının düşürülmesi yerine yazılı şekilde hükümlülük kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık ve üst C.Savcısının temyiz itirazları bu nedenle
yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA,
19.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA