kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2001/18323 E., 2001/20404 K.

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN OKULA DEVAMINI SAĞLAMAMAK

SUÇUN TEKRAR İŞLENMESİ

VELİNİN SORUMLULUĞU

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

E. 2001/18323
K. 2001/20404
Tebliğname :7M/2000-125442

222 sayılı kanuna muhalefetten sanık, F.K. hakkında yapılan duruşma sonunda:
Hükümlülüğüne dair ALTINEKİN Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 13.6.2000 tarihli hükmün
Yargıtayca incelenmesi, sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet
Başsavcılığının bozma isteyen 21.11.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki
kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığın verilen idari para cezası kararına rağmen velisi bulunduğu öğrencinin okula
devamını sağlamadığından hakkında yapılan soruşturma sonucunda ön ödemede bulunması
nedeniyle 11.2.2000 tarihli takipsizlik kararının verildiği, ancak bu karardan sonra yine öğrencinin
okula devam etmediğinin 10.4.2000 günü yapılan suç duyurusuna konu edildiğinden bahisle sanık
hakkında dava açılmış olup, tekrar eden eyleme ilişkin ise 222 sayılı kanunun 56/C maddesinde
”verilen hapis cezası kararının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde çocuğunu okula
göndermeyen veya devamını sağlamayan veli veya vasi veya aile başkanı hakkında ilgili eğitim
müdürlüğünce yeniden yapılan suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından yukarıdaki
hükümler uyarınca kovuşturma yapılır” hükmü düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen düzenlemeden açıkça anlaşılacağı üzere sanık hakkında tekrar eden
eyleminden söz edilerek soruşturma yapılarak eyleminin ikinci kez gerçekleştiğinin kabulü için ilk
eyleminden dolayı verilmiş bir hapis cezası kararının bulunmasının gerektiği dikkate alınıp,
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.1.2001 gün ve 2001/7-3 E ve 2001/9 karar sayılı kararında
açıklandığı gibi TCK.nun 119.maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtarına uyulması nedeniyle
verilen ortadan kaldırma yada takipsizlik kararlarının tekerrüre esas teşkil edecek nitelikte
bulunmadığı cihetle dava konusu eylem ilk eylem olarak kabul edilmesi ve ilgili okul idaresi eğitim
müdürlüğü ve mülki amirlikçe yeniden 222 sayılı kanunun 56/a,b madde bentlerinde öngörülen
hükümler gereğince işlem yapılması gerektiği halde yapılmadan mülki amirliğin suç duyurusu
üzerine sanık hakkında ön ödeme önerisine uymadığından bahisle dava açıldığından bu nedenlerle
sanığa isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
SONUÇ: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden
hükmün, BOZULMASINA, 28.12.2001 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA