kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2001/17996 E., 2001/19755 K.

CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ

GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER

HEDİYELİK EŞYA MUAFİYETİ

KAÇAKÇILIK

MÜSADERE

ZAMANAŞIMI

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ

E. 2001/17996
K. 2001/19755
Tebliğname :7M/2000-1296931918 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar, T.G. ve Arkadaşları haklarında bozma üzerine
yapılan duruşma sonunda: Sanık M.S hakkındaki kamu davasının TCK.nun 102/4 ve 104.maddeleri
gereğince ortadan kaldırılmasına ve zoralıma, diğer sanıkların hükümlülüklerine ve zoralıma dair
BURSA 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.12.1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi,
müdahil idare vekili, Cumhuriyet Savcısı, sanıklar T.G., Ş.G. ve A.G. tarafından süresinde
istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 16.11.2001 tarihli
tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
I-Müdahil idare vekilinin sanık M.S.’e yönelik temyizine gelince;
Sanık hakkındaki dava zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırıldığına göre bu sanığın
işyerinde yakalanan dava konusu eşyaların 1918 sayılı yasanın 22/son maddesi yerine aynı yasanın
25/1.maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden
ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1918 sayılı yasanın 59. ve CMUK.nun 322.
maddeleri uyarınca, sanığın işyerinde yakalanan 5.9.1992 tarihli tutanağın 2.bölümünde yazılı 16
kalem halindeki, yabancı menşeli telefonlar, el radyoları ve sigaraların 1918 sayılı yasanın 22/son
maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK
ONANMASINA,
II-Sanıklar T.G., Ş.G., A.G.’ün temyizleri ile Cumhuriyet Savcısı ve müdahil idare vekilinin
bu sanıklara yönelik temyiz inceleme isteklerine gelince,
1-13.12.1994 ve 10.6.1998 tarihli bozma ilamlarında belirtildiği üzere, sanıklar T.G., Ş.G.
ve A.G.’ün yabancı menşeli eşya getirip Bursa’da sattıklarının öğrenilmesi üzerine kaldıkları otel
odasında yapılan aramada dava konusu eşyaların ele geçirildiği ve hazırlıktaki ilk samimi
ifadelerinde zapt olunan eşyaları Kıbrıs’tan birlikte ayrı ayrı muafiyetten yararlanarak getirtiklerini
bir kısım eşyaları diğer sanık M.S.’e sattıklarını beyan ettikleri, sanık M.S.’in de duruşmadaki
ifadesinde işyerinde yakalanan eşyalardan sadece telefonları diğer sanıklardan satın aldığını
bildirdiği, sanıklardan T.G.ve Ş.G.’ün getirtilip incelenen pasaportlarına göre suç tarihinden önce
bir çok kez Kıbrıs’a giriş çıkış yaptıklarının tespit edildiği, sanık A.G.’ün ise Kıbrıs’a giriş çıkışının
bulunmadığı Silifke Emniyet Müdürlüğünün 5.10.1996 tarihli yazısından anlaşıldığı cihetle, suç
tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Yönetmeliğinin 1189.maddesinde K.K.T.C den Türkiye’ye
gelen yolcuların beraberinde 750 DM veya eşiti döviz tutarındaki hediyelik eşyayı gümrük
vergilerinden muafen yurda sokmalarına miktar ve vasfına bakılmaksızın gümrük idarelerince izin
verileceği hükme bağlanmış olup, sanıklar T.G. ve Ş.G.’ün yurda son girişlerinden önce Kıbrıstan
eşya getirdiklerini ispatlayamadıkları hususu da gözetilerek, yurda son girişlerine göre otel
odasında ele geçirilen eşyalar yönüyle ayrı ayrı birer kez 750 DM lık hediyelik eşya muafiyeti
kapsamında kalan eşyaları konusunda uzman bilirkişiye tespit ettirilerek geriye kalan eşyalar
yönüyle sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, anılan muafiyetin hiç
uygulanmadığı gibi, sanık M.S.’e sattıkları konusunda delilde bulunmayan sigara ve radyolarında
cezaya esas alınması suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-21.12.1993 günlü karar yalnız sanıklar ve Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi
nedeniyle sanıkların diğer sanık M.S.’e sattıkları dava konusu telefonların gümrüklenmiş değerinin
esas alınmaması suretiyle tazmini para cezasının eksik tayini, tazmini para cezalarına ilişkin
hükümleri Cumhuriyet Savcılarının temyize yetkileri olmadığı cihetle aleyhe temyiz
bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış olup, CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca
kazanılmış hak oluştuğu gözetilmeden anılan eşyalarında gümrüklenmiş değerinin cezaya esas
alınması,
Kabul ve uygulamaya göre de;
3-İlk hükme esas alınan kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında sadece sanıklarda zapt
olunan eşyaların 21.698.000 lira cif değeri üzerinden 61.051.000 lira gümrüklenmiş değerin
hesaplandığı, bozmadan sonra ise dava konusu tüm eşyalar yönüyle cif değer 30.300.000 lira olarak
kabul edilerek gümrüklenmiş değerin 45.803.000 lira olarak belirlendiği gözetilerek, her iki
gümrüklenmiş değer arasındaki fahiş farkın nedeni idareden sorulup çelişki giderilerek, suç
tarihinde geçerli olan vergi ve resimlere göre Gümrük İdaresine hesaplattırılarak gümrüklenmiş
değerin cezaya esas alınması gerekirken eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,
4-Bilirkişi raporunda dava konusu eşyaların cif değerinin 29.887.200 lira olarak belirlendiği
halde, 30.300.000 lira cif değer üzerinden hesaplanan gümrüklenmiş değer üzerinden ceza tayini,
5-Eksik nisbi vekalet ücreti ve nisbi harca hükmolunması,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanıklar T.G., Ş.G., A.G., Cumhuriyet Savcısı ile müdahil idare
vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak
BOZULMASINA, 19.12.2001 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA