kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2001/32004 E., 2001/21318 K.

KEFALET AKÇESİNİN İRAD KAYDI

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ
Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2001/32004
K. 2001/21318
T. 04.12.2001
Tebliğname :2001/24804


Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten
sanık N M’in yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine, 100.000.000
lira kefalet parasının CMUK.nun l22.maddesi uyarınca hazineye gelir
kaydına dair (RİZE) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen l8.l.200l tarihli
hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde
dilekçeyle istenmek ve dava evrakı C.Başsavcılığının l.l0.200l tarihli
tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra
gereği düşünüldü;
Kefalet akçesi yönünden verilen itirazı kabil olan karar hükümle
birlikte verilmiş olması sebebiyle temyizi mümkün olduğundan
tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.
Yapılan duruşmaya toplanan delillere, mahkemenin soruşturma
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sair temyiz
itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
27.6.2000 tarihli oturumda kefaletle tahliye edilen sanığa her
celse duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdirde kefalet parasının
hazineye irad kaydedileceği ihtar edilmediği halde, yalnızca Adli Tıp
kurumu raporunun beklenmesine karar verilen ve başkaca esaslı hiçbir
işlem yapılmayan l7.l0.2000 günlü oturuma sanığın gelmediğinden bahisle
yatırmış olduğu teminatın CMUK.nun l22.maddesi uyarınca hazineye irat
kaydına karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve sanık vekilinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde
görüldüğünden hükmün CMUK.nun 321.maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak
bu aykırılığın Aynı Kanunun 322.maddesine göre düzeltilmesi mümkün
bulunduğundan hüküm fıkrasından “sanığın yatırmış olduğu l00.000.000
lira kelfalet parasının CMUK.nun l22.maddesi uyarınca hazineye irat
kaydına” kısmının çıkarılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya
uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 4.12.2001 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA