kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2001/30360 E., 2002/2735 K.

CEZADAN İNDİRİM

UYUŞTURUCU MADDE ALIŞKANLIĞI

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAKTA MUTAD DOZ

“İçtihat Metni”

TC
YARGITAY
10.Ceza Dairesi


E. 2001/30360
K. 2002/02735
T. 21.01.2002

Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan sanık B.T.nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve beraatine dair İzmir 5. Ağır ceza mahkemesinden verilen 28.09.2001 gün ve 2001/573 esas, 2001/273 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi O yer C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen tebliğnamesiyle 30.11.2001 tarihinde daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,ancak:
1- sanık hakkındaki ihbarın mahiyetine, uyuşturucu maddenin miktarı ve ele geçiriliş biçimine, sanığın aşamalardaki esrarı kullanmak amacıyla bulundurduğuna dair ısrarlı savunması, Adli Tıp 5. İhtisas Kurulunca verilmiş ve dairemizce incelenen başka dosyalar içinde mevcut bulunan,
a) 04.06.1990 tarihli raporunda 2 kg esrarın uyuşturucu kullanan bir şahsın yaklaşık 1-2 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olduğu,
b) 12.03.2001 gün ve 257 nolu raporunda “1362 gram esrarın kişisel ihtiyaç sınırlarının çok üzerinde bulunduğu,
c) 3885/960228-177 AT ve 445 nolu raporunda da kişiye göre değişmekle birlikte esrarın bir içimlik mutad dozunun 0,5-1 gram olduğu bildirilmiş olmasına, ayrıca İtalyan Brindizi Mahkemesi C. Savcılığınca bilirkişi olarak atanan kimyacı-teknikolog Dr Cezime Merino tarafından düzenlenen ve İstanbul 3 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 1997/91 esas, 1999/386 karar sayılı dosyasında bulunan raporda da esrarın günlük dozunun 0.370 gram olarak gösterilmesi karşısında, yukarıda açıklanan görüşler tartışılarak bir yıllık zaman süresi nazara alınıp, anılan kuruldan ek rapor istenilerek sanığın savunmasının değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukukî durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Olay tutanağı içeriğine ve tutanak düzenleyicilerinin yargılama aşamasındaki yeminli beyanlarına göre, sanığın hint keneviri yetiştirdiği ve içtiği yolundaki ihbar üzerine evinde yapılan arama sırasında evinin çatı katında görevlilerce kolayca bulunabilecek şekilde kurumaya bıraktığı yerde bulunan uyuşturucu maddeleri teslim etmesinin suçun ortaya çıkmasına ya da suç vasfını değiştirmeye yarayacak nitelikte hizmet ve yardım olarak kabulü mümkün olmadığından olayda uygulama koşulları bulunmayan TCK’nin 405/2. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,
3- Kolluk ifadesinde ve 20.07.2001 tarihli dilekçesinde küçük yaşlardan beri esrar kullandığını bildiren sanığın uyuşturucu madde kullanma alışkanlığının iptila derecesinde olup olmadığı hususunda rapor alınarak sanık hakkında TCK’nın 404/4. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması,
Yasaya aykırı, C. savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 21.01.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA