kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2001/23728 E., 2001/25872 K.

CEZASIZLIK HALİ

KAMU HİZMETİNDEN YASAKLANMA

TEKERRÜR

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
10.CEZA DAİRESİ

E. 2001 /23728
K. 2001 /25872
Tebliğname No : 10 /147 622


YARGITAY İLAMI

Uyuşturucu madde ticaretinden sanık E.A.nın yapılan yargılanması sonunda;TCK.nun
403 /5,59,81/1,36,40.maddeleriyle 3 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair
Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24.07.2001 gün ve 2001/97 esas,2001/220 karar
sayılı hükmün süresi içinde duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından
istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen tebliğnamesi ile
22.10.2001 tarihinde daireye gönderilmekle yapılan tebligata rağmen duruşmaya vekil
göndermeyen sanık yönünden duruşmasız olarak incelenip gereği düşünüldü:
İhbar üzerine uyuşturucu madde kullanmak suçundan da soruşturma açılmış olmasına
rağmen ,koşulları bulunmadığı halde yazılı gerekçelerle uyuşturucu madde kullanmak
suçundan TCK.nın 405/1 maddesi gereğince “ ceza verilmesine yer olmadığına “ karar
verilmesi karşı temyiz olmadığından ,
Hükmedilen cezanın tür ve miktarına göre TCK.nun 31.maddesi gereğince kamu
hizmetinden yasaklanma hususunda bir karar verilmemesi,cezanın doğal sonucu olarak
maddenin uygulanmasının gerekmesi nedeniyle bozma sebebi sayılmamıştır.
Yapılan duruşmaya,toplanıp karar yerinde gösterilen delillere ,mahkemenin
soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine ,incelenen dosya içeriğine
göre sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,ancak ;
TCK:nın 81/3.maddesi gereğince ikinci suç için tayin edilecek cezaya tekerrürden dolayı
zammı lazım gelen miktar,hiçbir suretle önceki suç için tayin edilmiş cezaların en ağırından
çok olamayacağı nazara alınarak,Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 8.5.2001 gün ve
2001/8-85-86 sayılı kararında açıklandığı üzere TCK.nın 81/2.maddesinin uygulanması
sırasında tekerrüre konu olan ilam ile hükmedilmiş olan 1 yıl 8 ay ağır hapis cezası 647 sayılı
kanunun 5.maddesinin 6,9.fıkralarında belirtilen miktarlara ve suç tarihine göre bir günü
10.000 liradan para cezasına çevrildikten sonra hükmedilmiş bulunan 645.833 lira para
cezasının da ilavesiyle bulunacak olan 6.695.833 liradan ve sonuç olarak da 125.333.833
liradan fazla olamayacağının düşünülmemesi,
Yasaya aykırı olduğundan,hükmün CMUK’nın 321.maddesi gereğince
BOZULMASINA ,ancak bu aykırılığın duruşma yapılamaksızın aynı kanunun 322.maddesi
uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan ;TCK.nun 81/2.maddesinin uygulanması
sonucu TCK.nun 81/3 maddesi nazara alınarak hükmedilen ağır para cezasının 125.333.833
liraya indirilmesi suretiyle ,hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak
DÜZELTİLEREK ONANMASINA,13.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA