kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/15384 E., 2002/2721 K.

SUSTALI VE MUŞTALI SİLAHLAR

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2001/ 15384
KARAR NO : 2002/ 2721
TEBLİĞNAME NO: 8/2001-18890

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Şükrü’nün yapılan yargılan-ması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (BAYRAMİÇ) Asliye Ceza Mah-kemesinden verilen 14.11.2000 gün ve 142 esas, 235 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş ol-duğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.12.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
Dava konusu bıçağın 20.10.2000 günlü Bursa Kriminal Polis Labrotuarı ekspertiz raporunda 6l36 Sayılı Yasanın 15/2 maddesi kapsamında bulunduğu bil-dirilmiş ise de; söz konusu bıçağın zaptetme tutanağında “Rambo bıçağı” hazırlık aşamasında yapılan ekspertiz ropurunda “av bıçağı” niteliğinde bulunduğunun belirtilmesi karşısında, bıçağın bir kezde Adli Tıp Kurumuna gönderilip nitelikleri ve özelikleri itibariyle 6l36 Sayılı Yasa kapsamında bulunan bıçaklardan olup-olmadığı konusunda nihai rapor alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki duru-munun tayini gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
Bozmayı gerektirmiş sanık ve Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 11.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA