kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2001/15221 E., 2002/413 K.

SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”


T.C.

Y A R G I T A Y
6. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2001/15221
Karar No : 2002/413
Tebliğname : 6/74419


Sahtecilikten sanık Ş. U nın hakkında yapılan yargılama sonunda: Mahkumiyetine dair MANİSA Ağır Ceza Mahkemesinden verilen l.5.2000 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 22.l0.200l tarihli tebliğname ile l.ll.200l tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;

Yakınan H.P.nın yerine taklit imza atılmak suretiyle sahtecilik yapılan Limited Şirket Yönetim Kurulu Kararının özel belge niteliğinde bulunduğu; 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun 82.maddesi uyarınca noterin kendisince düzenlenmediği gibi belgenin 26.4.l994 gün ve 10129 sayılı onayı ile ilgili bölümde de sahteciliğin söz konusu olmadığı gözetilmeksizin sanık Ş.U.nın TCK.nun 345.maddesi yerine yazılı şekilde aynı Yasanın 342/2.maddesiyle hükümlendirilmesi,

Sanığın eylemine uyan TCK.nun 345.maddesindeki cezanın türü ve yukarı sınırına göre de, suç tarihinden bu yana anılan Yasanın 102/4, 104/2.maddelerinde belirtilen 7 yıl 6 aydan artık süre geçmiş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ş. U.nın savunmanlarının temyiz dilekçelerinde ve Av.A.S .nın duruşmada ileri sürdükleri tüm itiraz ve savunmalar bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMUK.nun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA ilişkin oybirliğiyle alınan karar 24.1.2002 günü Yargıtay Cumhuriyet Savcısı önünde, sanığın yokluğunda, savunmanının yüzüne karşı açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA