kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9975 E., 2002/10048 K.

DOLANDIRICILIK

İADE VE TAZMİN

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
Esas : 2002/9975
Karar : 2002/10048
Tebliğname : 6/ 2001159228 DURUŞMALI
YARGITAY İLAMI
Dolandırıcılık suçundan sanıklar Haydar, Remzi ve Fahriye’nin yapılan yargılanmaları sonunda: TCK.nun 504/7, 522/1 ve 523/1. maddeleri gereğince 8’er ay 24’er gün ağır hapis ve 9.245.320.488 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetlerine dair GAZİANTEP 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.7.2001 gün ve 2000/377 Esas, 2001/278 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi C.Savcısı ve sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 4.7.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle tebligata rağmen gelmeyen ve bir vekilde göndermeyen sanık Fahriye Yılmaz hakkındaki temyiz incelemesinin duruşmasız olarak yapılmasına, diğer sanıklar Haydar ve Remziz haklarında tayin olunan cezanın nevi ve miktarı itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilip duruşma usulen icra edildikten sonra incelenerek gereği görüşüldü:
Tanık Veli’nin kütlü pamuk primi ödemelerinde ilgilinin nüfus cüzdanı aslının ibrazının esas olduğu, ancak bankanın hatırlı müşterisi olan sanık Haydar’ın diğer sanıklarla birlikte gelip, bu şahısların kendi yeğenleri olduğu, pamuğun aslında kendisine ait olup, diğer sanıkların üzerlerine yaptırdığı yönündeki beyanları ile oluşan hileli davranışları ve uzun yıllardır da nüfus cüzdan fotokopileriyle uygulama yapılması nedeniyle paranın ödendiğine ilişkin beyan karşısında suçun yasal unsurları itibariyle oluştuğu anlaşılmakla tebliğnamenin birinci bendindeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş, hesabın bloke edilmesinin rızai iade sayılmayacağı gözetilmeden TCK.nun 523. maddesi uygulanarak eksik ceza tayini isabetsizliği sanık Haydar’a karşı temyiz olmadığından ve katılanın kendisini duruşmada vekil ile temsil ettirdiği gözetilmeden vekili lehine maktu avukatlık ücreti hükmolunmaması isabetsizliği tüm sanıklara karşı temyiz olmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Haydar’ın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeblerin nitelikleri ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden sanık Haydar ile vekilinin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmaları ile TCK.nun 59. maddesi ve 647 Sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanması gerektiğine, o yer C.Savcısının sanığın para cezasından müteselsilen sorumlu tutulamayacağına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanıklar Remzi ve Fahriye hakkındaki hükmün temyizine gelince:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanıklar vekilinin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmaları ile sanıklara yüklenen suçun manevi unsur yönünden oluşmadığına, TCK.nun 59. maddesi ve 647 Sayılı Yasanın 6. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Mudi hesabındaki paranın bankanın tek taraflı tasarrufuyla bloke edilmesinin rızai iade sayılmayacağı gözetilmeden TCK.nun 523. maddesi uygulanarak eksik para ceza tayini,
2-Cezaların şahsiliği ilkesi gözardı edilerek her bir sanığa hükmolunan para cezalarından sanıkların müteselsilen sorumlu tutulmaları ,
Kanuna aykırı, sanıklar Remzi ve Fahriye vekili ile o yer C.Savcısının temyiz itirazları ve sanık Remzi vekilinin duruşmadaki sözlü savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, ceza süre ve miktarları yönünden kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 17.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA