kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/9961 E., 2002/10109 K.

DOLANDIRICILIK

KAMU KURUMLARINI DOLANDIRMAK

SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
Esas : 2002/9961
Karar : 2002/10109
Tebliğname : 6/2001126624

YARGITAY İLAMI

Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından sanıklar Şafak ve İbrahimin yapılan yargılanmaları sonunda: TCK. nun 343/1, 80, 355, 59, 72 ve 647 Sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince Şafak’ın 174.000.000 lira, İbrahim’in 174.333.333 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetlerine dair KS Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.6.2001 gün ve 2000/194 Esas, 2001/172 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 10.7.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre katılan vekilinin sanık Şafak’ın eyleminin TCK.nun 504/1-7, 80, sanık İbrahim’in eyleminin TCK.nun 339. maddede öngörülen suçu oluşturduğuna, şahsi haklarının tazminine karar verilmesi gerektiğine ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Babaannesi asilin ölümüyle son bulan vekalete dayanarak Ziraat Bankasından birden fazla tarihlerde emekli maaşı çekmek suretiyle kamu kurumu olan Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü zararına neden olacak şekilde ve kendi lehine haksız çıkar sağlayan sanık Şafak’ın eyleminin TCK.nun 504/7 ve 80. maddelerinin uygulanmasını gerektiren zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu, süreklilik gösteren dairemiz ve Yüksek 6. Ceza Dairesinin sonraki tarihli 10.9.2001 gün ve 10443/10407 sayılı kararında da eylemin dolandırıcılık olarak nitelendirildiği gözetilmeden, aynı dairenin önceki tarihli kararlarından bahisle TCK.nun 343. maddesi ile mahkümiyet hükmü kurulması,
2-Kabule göre de;
a-)Sanık İbrahim’e tayin olunan temel ağır para cezasının suç tarihi itibariyle 91.260.000 liradan az olamayacağı gözetilmeden, 60 milyon lira olarak eksik hükmolunması,
b-)Sanıklara hükmolunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların suç tarihinde yürürlükte bulunan 4421 Sayılı Yasanın 3. maddesi ile değişik 647 Sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca günlüğü 3.042.000 ile 4.563.000 lira yerine, 2 milyon liradan paraya çevrilmesi sonucu sanıklara eksik ağır para cezası tayini,
c-)Vekalet ücretinin yalnızca sanık Şafak’dan tahsiline karar verilmesi ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 10.5.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4667 Sayılı Kanunun 77. maddesi ile değişik 164. maddesine aykırı olarak vekil yerine asil lehine hükmolunması,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.12.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA