kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/15848 E., 2002/6392 K.

İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2001/ 15848
KARAR NO : 2002/ 6392
TEBLİĞNAME NO: 8/2001-27810

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Ramazan’ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (ERGANİ) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28.9.2000 gün ve 251 esas, 290 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 25.12.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
11.12.1992 Tarihli 92/3721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 1.6. l991 tarih ve l991/l779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın-daki Yönetmeliğin 8. maddesinin (c-10) bendi uyarınca ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilecekleri belirtilen infaz koruma başmemurları ile memurlarının, bu hüküm gereği silah taşıyabilmelerinin Valilik makamından alacakları taşıma ruhsatı ile mümkün olacağı, infaz koruma memuru sıfatının tek başına silah taşıma hakkı vermiyeceği, ancak idareye karşı bir talep hakkı sağlayacağı, bu nedenle de bulundurma ruhsatlı tabancasını taşıyan ve infaz koruma memuru olan sanığın eyleminin 6l36 Sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrasında düzenlenen silah taşıma suçunu oluşturduğuna ilişkin mahkeme kararı yerinde görülmekle,
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA), 29.5.2002 gününde oybirliğiyle karar ve-rildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA