kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/13138 E., 2004/10749 K.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK

İRTİKAP

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY BOZMA
4.Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas no :2003/13138
Karar no :2004/10749
Tebliğname no: :4/2002/170174

MAHKEMESİ : Alaplı Asliye Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Jandarma karakol komutanı sanığın haciz işlemlerine ilişkin güvenliğin sağlanması amacıyla istenmiş olan askerleri, yakınan avukattan alacağı para karşılığında verebileceğini söylemesi ve görevini kötüye kullanarak menfaat sağlamaya kalkışması eyleminin TCY.nın 209. maddesinde düzenlenen irtikap suçunu oluşturabileceği, kanıtları takdir ve nitelemenin Ağır Ceza Mahkemesinin görevi kapsamında olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla hüküm kurulması,
2-Kabule göre,
a)Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun tam kalkışmaya elverişli olmadığı düşünülmeden TCY.nın 62. maddesi uyarınca cezanın indirilmesi,
b-TCY.nın 20. maddesi hükmü uyarınca belirlenen memurluktan yoksun bırakma cezasının gerekçe gösterilmeden alt sınırın üstünde tayini,
c-Para cezaları belirlenirken hükümden sonra yürürlüğe giren ve TCY.nın 30. maddesini değiştiren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünün gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 2.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA