kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/13127 E., 2003/9912 K.

YURDA KAÇAK EŞYA SOKMAK

ZORALIM

“İçtihat Metni”


T.C
YARGITAY
7.CEZA DAİRESİ
Esas No :2003/13127
Karar No :2003/9912
Tebliğname :7M/2003-102370
Y A R G I T A Y İ L A M I
1918 sayılı kanuna muhalefetten sanık, Murat hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve zoralıma dair DİYARBAKIR 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, sanık tarafından süresinde ve duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 8.9.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Hükmedilen cezanın nev’i ve miktarı itibariyle sanığın duruşma isteğinin reddine karar verilerek yapılan incelemede;
Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan tarife gözetilmeden nisbi vekalet ücretinin eksik tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
1-Dava konusu aracın, 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun 119/13-b maddesi uyarınca yurda getirilerek Monzer adına geçici plaka ile tescilinin yapıldığı ve suç tarihinde sanıkta ele geçirildiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında, aracı malikinin bilgisi dahilinde Yakup’tan geçici olarak aldığını öne sürdüğü gözetilerek, Monzer’in ikamet tezkeresi, trafik dosyası gibi belgelerden ve zabıta marifetiyle adresinin tesbiti, ayrıca Yakup’un zabıtaca düzenlenen 16.7.1999 günlü tespit tutanağındaki telefon numaraları ve, Ankara 35.noterliğince tanzim edilen 27.10.1999 günlü vekaletnamedeki adresinden de yararlanılarak temini ile, anılan her iki şahıs dinlenilerek olayın açıklığa kavuşturulmasından sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabul ve uygulamaya göre de;
2-Dava konusu aracın gümrük idaresince satıldığı gözetilmeden, satış bedeli yerine aracın müsaderesine karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve,
3-Hükümden sonra 19.7.2003 gün ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1918 sayılı Kaçakçılığın
Men ve Takibine Dair Kanun’un yürürlükten kaldıran 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun getirdiği lehe düzenlemeler ile, TCK.nun 2.maddesi de göz önünde tutulup, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek bir hüküm kurulmasının gerekmesi,
Bozmayı icabettirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 6.11.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA