kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/16071 E., 2002/6333 K.

İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2001/ 16071
KARAR NO : 2002/ 6333
TEBLİĞNAME NO: 8/2001-30417

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (SAMSUN) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.12.2000 gün ve 750 esas, 998 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 25.12.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
1- Sanığa, valilik makamının 10.12.1999 tarihli taşıma ruhsatı onayı veril-diği sanığın 21.12.1999’da silah satın alma belgesi alması üzerine M.K.E.’dan 4.4. 2000 tarihli fatura ile suça konu tabancayı satın aldığı, bu tarihten sonra işlerinin yoğunluğu ve ekonomik sıkıntısından bahisle idareye yönetmelikte öngörülen alt-mış günlük süre içerisinde merciine müracaatla ruhsatını almadığı, silahı taşıdığına ilişkin dosyada herhangi bir kanıt da bulunmadığı, ruhsat almak için 12.7.2000 ta-rihinde emniyete tabancasıyla birlikte müracaatından sonra soruşturma başlatıldığı anlaşılmakla; ruhsat onayı ve silah satın alma belgesi verilen sanığın, silahı taşıdı-ğına ilişkin dosyada bir kanıt da mevcut olmamasına göre suç kastından söz edile-miyeceği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Kabule ve uygulamaya göre de; Sanığın kesin hüküm niteliğinde bulunan mahkumiyetinin CMUK.nun 305. maddesine aykırı olarak TCK.nun 81. maddesi gereğince tekerrüre esas alınmak suretiyle cezanın arttırılması,
Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 27.5. 2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA