kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/25583 E., 2003/990 K.

 

MÜŞTERİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMAK

YETKİLİ MERCİİN EMİRLERİNE UYMAMAK

 

 

 

 

“ÖZET”

SANIKLARIN MÜŞTERİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMA EYLEMLERİNİN EMİRLERE AYKIRILIK SUÇUNU OLUŞTURMAYIP, İLGİLİ BELEDİYE MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE YAPTIRIM UYGULAMASINI GEREKTİRDİĞİ, KOŞULLARI OLUŞTUĞUNDA TCK.NUN 547. MADDESİNİN UYGULANABİLECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Emirlere aykırılık suçundan sanıklar ismet ve arkadaşlarının TCK.nun 526/1, 72 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca 159.705.000.-TL hafif para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına dair (Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza Mahkemesinin 13.12.2000 gün ve 2000/1766-1637 sayılı ceza kararnamesine vaki itirazın reddine ilişkin (Ankara Onsekizinci Asliye Ceza Mahkemesinin 22.12.2000 gün ve 2000/503 mut. sayılı Kararı ile (Ankara Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinin 5.1.2001 gün ve 2001/25 D.iş. sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 6.11.2002 gün ve 46764 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası C.Başsavcılığının 13.11.2002 gün ve 175334 sayılı ihbarnamesiyle daireye gönderilmekle okundu; Mezkür ihbarnamede;

Tüm dosya kapsamına göre, sanıkların AŞTİ’de müşteri çığırtkanlığı yapma eylemlerinin ilgili Belediye mevzuatı çerçevesinde yaptırım uygulamasını gerektirdiği; hükme konu suçu oluşturmayacağı koşulları oluştuğunda TCK.nun 547. maddesinin uygulanabileceği gözetilmeden, bir kısım sanıkların itirazının kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesi nedeniyle Ankara Yedinci ve Onsekizinci Asliye Ceza Mahkemelerinin anılan kararlarında, bir kısım sanıklar yönünden de itiraz edilmeksizin kesinleşen Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza Mahkemesinin anılan kararında isabet görülmediğinden CMUK.nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuştur.

Gereği düşünüldü:

Yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 13.12.2000 gün ve 2000/1637 Esas, 2000/1766 Karar sayılı karar ile bir kısım sanıkların itirazının reddine dair Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinin 5.1.2001 gün ve 2001/25 D.iş ve Onsekizinci Asliye Ceza Mahkemesinin 22.12.2000 gün ve 2000/503 sayılı kararlarının CMUK.nun 343. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve sanıklar Tahsin, Halil, Serdar ve A.Kadir hakkında tayin olunan cezanın çektirilmemesine, Sanıklar Caner, Mustafa, Murat ve ismet haklarında müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına 12.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA