kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2002/3338 E., 2003/597 K.

 

AYRI SUÇLARDAN MAHKUMİYETTE YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK

EYLEMİN ÖNGÖRÜRLÜLÜĞÜ

HUKUKİ YARDIMDA VEKALET ÜCRETİNİN TAYİNİ

KASDEN ADAM ÖLDÜRMEK

TAHRİKİN VARLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

L) MAĞDURA YAPILACAK ATIŞTA ONUN YANINDA VE YAKININDA BULUNAN MAKTULÜN YARALANIP ÖLEBİLECEĞİNİ ÖNGÖREBİLECEK DURUMDAKİ SANIĞIN BUNA RAĞMEN ONU SAKINMADAN YAPTIĞI ATIŞLA MAKTULÜN VURULUP ÖLMESİNE SEBEB OLMASI EYLEMİ TCK.NUN 79, 448, 59. MADDELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR. 2) KAVGADA MAKTULÜN YANINDA YER ALAN MAĞDURA EL UZATAN SANIĞIN EYLEMİ MAKTULE EL UZATMAK OLMAYIP ÖLÜMLE BİTEN KAVGAYA İŞTİRAKTİR. 3) VEKALET ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÜCRET TARİFESİ DİKKATE ALINMALIDIR. 4) AYRI SUÇLARDAN HÜKÜMLENDİRİLEN SANIKLARDAN HERBİRİNİN SEBEBİYET VERDİKLERİ MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULMALARI GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

Mehmet’e hedef ittihaz ederek yaptığı atışlar sırasında hedefte hata neticesi Ekrem’i kasten öldürmekten sanık Halit ile işbu ölümle biten kavgada maktule el uzatmaktan ve kavganın hudusuna sebebi asli olmaktan sanık Hayrettin’in yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (Eyüp Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.1.2002 gün ve 92/20 sayılı hüküm sanık Halil’in adam öldürme suçu yönünden re’sen temyize tabi olmakla beraber Yargıtayca incelenmesi müdahil tarafından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık Halit hakkında takdiri, sanık Hayrettin hakkında kanuni ve takdiri cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma sebepleri dışında isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1- Kavga sırasında ayırıcı konumda bulunan maktulün, mağdur Ahmet’in yanında ve yakınında bulunduğunu gören ve Ahmet’e yapılacak atışta maktulün de yaralanıp ölebileceğini öngörebilecek durumda bulunan sanık Halit’in buna rağmen onu sakınmadan yaptığı atışla maktulün vurulup ölmesinde iradi hareketinin beklenir sonucundan sorumlu tutularak ve maktulden kaynaklanan bir haksız davranış bulunmadığı gözönüne alınarak TCK.nun 79, 448, 59. maddeleri ile tecziyesi gerekirken, aynı Kanunun 52. ve 51/1.maddeleri uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini,

2- TCK.nun 55. ve 51/1. maddelerinin uygulanma şartlarının mevcut olmadığı ortamda öldürülen maktule, sanık Hayrettin’in el uzattığına dair bir delil bulunmadığı, bu sanığın suçunun mağdur Ahmet’in haksız tahriki altında ölümle biten kavgaya iştirak etmek olarak tavsifi gerektiğinin düşünülmeyerek, eylemin maktule el uzatmak olarak vasıflandırılması,

3- Kabule ve uygulamaya göre de, haksız tahrik altında suç işleyen sanık Hayrettin’in, ne suretle kavganın hudusuna sebebi aslı kabul edildiğinin denetlenebilir gerekçesinin gösterilmemesi,

4- Avukatlık Kanununda yapılan değişiklik uyarınca vekalet ücreti miktarının tayininde, hukuki yardımın tamamlandığı hüküm tarihinin esas alınması ve maktu vekalet ücretinin müdahil vekili lehine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,

5- Sanıkların aynı suçun müşterek faili bulunmadıkları düşünülmeyerek her birinin sebebiyet verdikleri masraflardan sorumlu tutulmaları yerine, yargılama giderinin sanıklardan müteselsilen alınmasına karar verilmesi,

 

Kanuna aykırı ve müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan sanıklar hakkındaki kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA), 14.4.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA