kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/476 E., 2003/125 K.

 

4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASININ İNFAZ ŞEKLİ

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GERİYE İŞLEMEMESİ

ŞARTLA SALIVERME

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

1) 4616 SAYILI KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİYLE 4758 SAYILI KANUNUN BÜTÜNÜ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞ İSE DE, TC. ANAYASASININ 153. MADDESİ UYARINCA, ANILAN KANUN HÜKÜMLERİ YÜRÜRLÜKTE KALDIĞI SÜRE İTİBARİYLE HÜKÜMLÜLER LEHİNE KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR. 2) ALTI AY GECELİ GÜNDÜZLÜ HÜCRE TECRİT VE MÜEBBET AĞIR HAPSE HÜKÜMLÜ SANIĞIN 4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ CEZASININ İNFAZINDA, 647 SAYILI KANUNUN 19/1 MADDESİ UYARINCA ÇEKMESİ GEREKEN 20 YILLIK SÜRE ESAS ALINIP AYNI KANUNUN 2. MADDESİNDEKİ İNDİRİMDEN İSTİFADESİYLE BULUNACAK CEZADAN 10 YIL İNDİRİM YAPILDIKTAN SONRA KALAN SÜRENİN İN FAZI GEREKİR.

 

 

“İçtihat Metni”

Hükümlü Mustafa’nın müebbet ağır hapis cezasının infazında 4758 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak şartla salıverilme isteminin reddine ilişkin, (Mersin ikinci Ağır Ceza Mahkemesi)nin 30.7.2002 tarih, 1996/312 Esas sayılı kararına itirazın kabulü ile hükümlünün şartla salıverilmesine dair, Mersin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 16.9.2002 gün ve 2002/570-609 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Kayseri Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlünün şartla salıverilme isteminin reddine ilişkin, infaz yeri Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 30.5.2002 tarih 2002/259 Mut. sayılı kararından sonra, hükümlünün aynı konudaki isteminin hüküm mahkemesi olan Mersin ikinci Ağır Ceza Mahkemesince reddi kararma yönelik itiraz incelenip sonuçlandırılarak;

İnfaz yeri mahkemesinin anılan kararının varlığı da gözardı edilmek suretiyle itirazın kabulüne ve 647 sayılı Kanunun 19/1. maddesinde müebbet ağır hapis cezası için öngörülen 20 yıllık süreye aykırı olarak, TCK.nun 17. maddesindeki şartla salıverilmenin geri alınması durumunda geçerli olabilecek 36 yıl üzerinden ½ indirimle şartla salıverilme süresi belirlenip, 4616 sayılı Kanun uyarınca 10 yıllık indirim de bu süre üzerinden hesaplanarak saptanan 1.6.2002 tarihi itibarı ile hükümlünün şartla salıverilmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle CMUK’nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14.1.2003 gün ve 002145 sayılı yazılı emirlerine müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından 23.1.2003 gün ve 11592 nolu tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: okundu ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Konu görüşüldü;

4616 sayılı Kanunun bazı hükümleriyle 4758 sayılı Kanunun bütünü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ise de; TC. Anayasasının 153. maddesince, iptal kararlarının geriye işlememesi karşısında konu kanun hükümlerinin yürürlükte kaldığı süre itibariyle hükümlüler lehine kazanılmış hak oluşturacağı ve kanun kapsamına giren suçlar itibariyle uygulanması gerekeceği gözetilerek, altı ay geceli gündüzlü bir hücrede tecrit ile müebbet ağır hapse hükümlü Mustafa’nın 4616 sayılı Kanun kapsamındaki cezasının infazında; 647 sayılı Kanunun 19/1: madde ve fıkrasınca müebbet ağır hapsin 20 yıllık şartla tahliye süresini esas alıp aynı Kanunun ek 2. maddesince bu müddetin her ayı itibariyle altı günlük indirimi hesaplayarak “çektirilmesi gereken toplam ceza”yı belirlemek ve saptanacak bu cezadan 4616 ve 4758 sayılı Kanunlarla öngörülen on yıllık indirimi yaparak kurumda geçen nezaret, tutukluluk ve hükümlülük süresinin de tenzilini takiben iyi hallilik koşulu aramaksızın koşulla salıvermeye karar vermek gerekmekle ve bu itibarla yazılı emre dayalı bozma istemi yerinde bulunmakla;

Mersin ikinci Ağır Ceza Mahkemesi’nin hukuken isabetli bulunan 30.7.2002 gün ve 1996/31,2 Esas 2002/bila mut. sayılı Kararına hükümlünün yaptığı acele itirazın reddi yerine kendisini 1.6.2002 tarihinde şartla tahliyeye hak kazanmış sayan Mersin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16.9.2002 gün ve 570-609 mut sayılı kararının CMUK.nun 343. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), gereğinin, bozma kararı doğrultusunda mahallinde ifası için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (İADESİNE), 25.2.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA