kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2003/484 E., 2003/123 K.

 

4771 SAYILI YASA UYGULAMASI

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

4771 SAYILI YASANIN L/A MADDESİ (A) ALT BENDİ UYARINCA İDAM CEZALAN, MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLENLER HAKKINDA YAPILACAK İNDİRİMLERDE İDAM CEZASI ESAS ALINMALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Mevsuf adam öldürmek ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından sanık Hidayet’in yapılan yargılanması sonunda, 4771 sayılı Kanun ile değişik TCK.nun 450/1, 51/2, 59/2, 72, 6136 sayılı Kanunun 13/1, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay ağır hapis ve 1.542.294.000.-TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair, (Diyarbakır Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nin 4.9.2002 gün ve 2001/269 - 2002/241 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Hüküm tarihinden önce, 9.8.2002 gün ve 24841 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 1/A maddesinin (a) alt bendi uyarınca, TCK.nun 51/2 ve 59. maddelerinin idam cezasına ilişkin hükümlerinin saklı tutulmuş olması nedeniyle, anılan Kanunun 1/A bendi uyarınca idam cezasının müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesini müteakip, anılan maddeler gereğince uygulanacak indirimlerin temel ceza olan idam cezası esas alınarak yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde müebbet ağır hapis cezası üzerinden yapılmasında isabet görülmediğinden bahisle CMUK.nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü ifadeli 20. 1.2003 gün ve 003277 sayılı yazılı emirlerine müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından 29.1.2003 gün ve Y.E/14219 nolu tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: okundu ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TCK.nun 450. maddesinde yazılı cürümler için 4771 sayılı Kanunun yürürlüğü öncesinde temel ceza olarak öngörülen “idam” cezasıyla, yürürlüğü sonrasında öngörülmüş bulunan “müebbet ağır hapsi” cezayı azaltıcı hükümler yönünden eşit düzeyde kabul eden 4771 sayılı Kanunun 1/A bendi (a) alt bendi hükümleri karşısında; Diyarbakır Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin hüküm kurarken “TCK.nun 4771 sayılı Kanunla değişik 450/1. madde ve bendince belirleyeceği müebbet ağır hapisten Kanunun 51/2. madde ve fıkrasınca indirim yaparak 24 yıl ağır hapse karar vermesi ve 59. madde mucibince yapacağı 1/6 oranında indirim sonucunda da neticelen 20 yıl ağır hapse hükmetmesi gerekirken 4771 sayılı Kanuna yanlış anlam vererek 12 yıl 6 ay ağır hapse hükmetmiş olması yasaya aykırı bulunduğundan ve yasa yoluna başvurulmadan kesinleşmiş olan işbu hükme karşı yazılı emre başvurulması usule uygun düştüğünden yazılı emre dayalı bozma isteğinin kabulü ile CMUK.nun 343. maddesi uyarınca Diyarbakır Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 4.9.2002 gün ve 2001/269 Esas 2002/241 Karar sayılı kesinleşmiş hükmünün adam öldürme cürmüne ilişkin bölümünün öğreti niteliğinde olmak üzere.

1- KANUN YARARINA BOZULMASINA.

2- Kesinleşmiş işbu hükmün davanın esasını çözümleyenlerden oluşu gözetilerek, hükümlü yararına gerçekleşen kazanılmış hakka riayetle, CMUK.nun 343/4. maddesince BOZMA KARARININ HÜKÜMLÜ ALEYHİNE SONUÇ YARATMAMASINA.

3- Dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına(TEVDİİNE), 25.2.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA