kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7754 E., 2004/911 K.

 

AĞAÇ KESMEK

DEVRİKTEN EMVAL ELDE ETMEK

KAÇAK EMVAL NAKLETMEK

 

“İçtihat Metni”

T.C

Y A R G I T A Y

3.C E Z A D A İ R E S İ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS :2003/7754

KARAR :2004/911

TEBLİĞNAME : 164204

 

MAHKEMESİ :SERİK Sulh Ceza

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;

1-Sanığın savunmasında; muhtar Hüseyinin satın aldığı odunları götürmesi söylendiğinden yüklerken Jandarmanın yakaladığını beyan etmesine; temyiz dilekçesi ekindeki 11.1.2002 tarihli makbuzdan Hüseyin’den 12 ster c.f yakacak odunu için 144.000.000 TL. tahsil edildiğinin anlaşılmasına; Orman İşletmesinin talebiyle emval üzerinde yapılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda da emvalin kuru fıstıkçamı ağacının gövdesinden motorlu testere ile kesilmiş 3 kental miktarında, ibreleri tamamen dökülmüş, ibreli yakacak odun niteliğindeki yan dallar olduğunun değerinin de 2.000.000 TL. olduğunun belirtilmesine göre sanığın savunmasında adı geçen muhtarın dinlenip; orman işletmesinden satışla ilgili belgelerin, emvalin ne zaman teslim edildiğine dair teslim tesellüm tutanağının celp edilip sanıkta yakalanan emval ile muhtara satış yapılan emvalin kesim izni verilen ağaç üzerinde de keşif yapılarak bu ağaçtan temininin mümkün bulunup bulunmadığının tespitinden sonra sanığın hukuki durumunun tayini,

2-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 Sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın kusurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş Sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 17.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA