kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7926 E., 2004/730 K.

İÇTİMA

İŞGAL VE FAYDALANMA

ORMANDAN TARLA AÇMAK

 

“İçtihat Metni”

T.C

Y A R G I T A Y

3.C E Z A D A İ R E S İ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS :2003/7926

KARAR :2003/730

TEBLİĞNAME :172077

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;

1-Mahkemenin 2001/563 esas sayılı dosyasında sanığın yörükyurdu mevkii 420 nolu bölmede 4312,5 m2 lik alanda açma yaparak tel çit içine aldığına dair 11.2.2001 tarihli tutanak düzenlenerek 26.3.2001 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı ve bu dosya ile birleştirilen İzmir 3.Sulh Ceza Mahkemesinin 2001/770 esas sayılı dosyasında ise bu sahanın içerisinde l76 m2 lik alana hayvan barınağı yaptığından aynı tarihte ikinci bir zabıt düzenlenip 26.4.2001 tarihinde ayrı dava açıldığının anlaşılmasına göre sanığın ormandan tarla açmak ve üzerine hayvan barınağı inşa etmek eylemlerinin TCK.nun 79.maddesi uyarınca tek bir açma suçunu oluşturduğu cihetle hakkında 6831 sayılı yasanın 93/2.maddesinin uygulanması ile yetinilmesi gerekirken ayrıca aynı yasanın 93/1.maddesi ile de ceza tayini,

2-Kabule göre de sanığın hayvan barınağı yaptığı yerin kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içinde kaldığının mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi raporundan anlaşılmasına göre eyleminin 6831 Sayılı Yasanın 93/2.maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeyerek yazılı madde ile hüküm kurulması,

3-Suç konusu yerde inşa edilen tesis niteliğindeki hayvan barınağı ile etrafına çekilen tel çit ve beton kazıkların 6831 sayılı yasanın 93/4.maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine aykırı olarak maktu ve nisbi vekalet ücretinin eksik tayini,

Bozmayı gerektirmiş,müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA, 11.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA