kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7919 E., 2004/1625 K.

 

AĞAÇ KESMEK

DEVRİKTEN EMVAL ELDE ETMEK

YAPACAK VE YAKACAK EMVAL KESMEK

 

“İçtihat Metni”

T.C

Y A R G I T A Y

3.C E Z A D A İ R E S İ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS :2003/7919

KARAR :2004/1625

TEBLİĞNAME : 14974

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığa hükmolunan tazminat üzerinden faiz yürütülmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;

1-Sanığın damadı Şükrü hakkında Tavşanlı Sulh Ceza Mahkemesinin 7.9.2001 gün 2001/353-580 sayılı kararında tanık olarak dinlenilen sanığın suça konu barakayı damadına yaptırdığını,barakaların kendisine ait olduğunu, evinin önündeki emvali vererek barakanın yapılmış olduğunu belirttiği anlaşılmış,hakkında açılan kamu davası üzerine mahkemedeki savunmasında bu emvalin bahçesinde kuruyan ağaçlardan toplamış olduğunu, ormana zarar vermediğini savunmuş,baraka üzerinde yapılan keşif sonucu bilirkişi tarafından tanzim edilen 20.3.2002 tarihli raporda ise tahta barakada kullanılan emvallerin karaçam maden direği olduğu, bu direklerin bir kısmının 1998 yılının Kasım ayının son haftası içerisinde bir kısmının ise 1999 yılının haziran ayının son haftaları içerisinde kesilmiş olduğunu bu emvallerin damgasız, nakliyesiz kaçak emvalden bulunduğunu belirtmiş olması karşısında sanığın eşinin ölüm tarihi nüfus kaydından araştırılıp belirlenerek, bilirkişinin raporu çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu sanığın eşinin ölümünden öncemi, sonra mı bu emvallerin kesilmiş olduğunun tespiti ve ayrıca bilirkişinin raporunun dördüncü ve beşinci maddelerindeki açıklamaları karşısında bilirkişiden kulübede kullanılan bu emvalin hayatiyetini devam ettiren karaçam ağaçlarından mı yoksa düşük veya devrikten mi temin edildiğinin tam olarak ek raporla belirlenmesi ile sanığın hukuki durumu ile tazminatın tayin ve tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

2-Sanığın eylemi nedeniyle 6831 sayılı Yasanın 108/1.maddesinden hüküm kurulması nedeniyle ağaçlandırma gideri tayin edilemeyeceğinin gözetilmemesi,

3-Sanık aleyhine tazminata hükmolunması nedeniyle tazminat üzerinden nisbi harç hakkında bir karar verilmemiş olması,

Bozmayı gerektirmiş Sanık ve O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 4.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA