kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/23924 E., 2003/935 K.

 

CEZA KARARNAMESİ

İTİDAL VE MUVAZENE DIŞI HAREKET

İTİRAZ ÜZERİNE KARAR

 

 

 

 

“ÖZET”

CEZA KARARNAMESİ İLE SANIK HAKKINDA HAFİF PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ÜZERİNE VUKU BULAN İTİRAZI CMUK’NUN 390/3 MADDESİ UYARINCA İNCELEYECEK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İTİRAZI VARİD GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE, İTİRAZIN MEVZUU OLAN MESELE HAKKINDA DA KARARVERİR.

 

“İçtihat Metni”

İtidal ve muvazene dışı hareket ederek başkasını rahatsız etmek suçundan sanık Ezo’nun TCK.nun 547. maddesi uyarınca 54.526.024 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına dair {Ankara Dokuzuncu Sulh Ceza Mahkemesi)nin 19.7.2002 gün, 2002/903-868 sayılı ceza kararnamesine itirazın kabulü ile anılan ceza kararnamesinin kaldırılmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine ilişkin Ankara Onbeşinci Asliye Ceza Mahkemesinin 5.9.2002 gün ve 2002/317 mut, sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 18.10.2002 gün ve 44430 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası C.Başsavcılığının 28.10.2002 gün ve 2002/168283 sayılı ihbarnamesiyle daireye gönderilmekle okundu;

Mezkur ihbarnamede;

Ceza kararnamesi ile sanık hakkında hafif para cezası hükmedilmiş bulunmasına göre, CMUK.nun 390. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca Asliye Ceza Mahkemesi Hakiminin anılan Kanunun ,302. maddesi uyarınca vuku bulan itirazı varid gördüğü takdirde itirazın mevzuu olan mesele hakkında da karar vermesi gerektiği halde, bir taraftan itirazın kabulü ile anılan ceza kararnamesinin kaldırılmasına diğer taraftan ise gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair yazılı şekilde karar verilmiş olunmasında isabet görülmediğinden CMUK.nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuştur.

Gereği Düşünüldü:

Yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Ankara Onbeşinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 5.9.2002 gün ve 2002/317 mut. sayılı hükmün CMUK.nun 343. maddesi gereğince (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına 10.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA