kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2003/1958 E., 2003/976 K.

 

KÜÇÜKLERİN YARGILANMASI

TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMAK

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

KÜÇÜKLER HAKKINDA YARGILAMA YAPMADAN HÜKÜM KURULMASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN HAKLARINDA CEZA KARARNAMESİ DÜZENLENMESİNDE İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

“İçtihat Metni”

Tehlikeli araç kullanmak suçundan sanıklar Volkan ve Murat Han’ın hükümlülüklerine ilişkin (Kayseri Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesinin 19.11.2002 gün ve 2002/1475-1731 sayılı ceza kararnamesi aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 5.2.2003 gün ve 6575 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası C.Başsavcılığının 26.2.2003 gün ve 2003/26087 sayılı ihbarnamesiyle daireye gönderilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede:

Suçun işlendiği 12.6.2002 tarihinde 11-15 yaş arasında bulunan 17.5.1988 ve 20.5.1988 doğumlu sanıkların 2253 sayılı kanun hükümleri uyarınca yargılanması gerekirken, haklarında ceza kararnamesi ile hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden CMUK.nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuştur.

Gereği Düşünüldü:

2253 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde, çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde “küçükler tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu kanunda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve C.Savcılığınca yapılır. Şu kadarki küçükler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygulanır” 42. maddesinde “Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri küçük suçlular hakkında uygulanmaz” 18. maddesinde, “bu kanunda hüküm-bulunmayan hallerde Ceza Mahkemeleri Kanunu hükümleri uygulanır”, Hükümleri yer almakta olup inceleme konusu ile ilgili bu kurallarla birlikte kanunun bütününe bakıldığında, küçükler tarafından işlenen suçlarla ilgili davaların yargılama ile sonuçlandırılması esasını öngördüğü, Kanunun 12. maddesindeki ceza verme veya tedbir uygulama, 10 maddesindeki tedbirlerden uygun olanın tekdiri, bu amaçlarla 20. madde çerçevesinde yapılacak incelemenin kapsam ve içeriği, Kanununun 9. maddesinde düzenlenen büyüklerle birlikte işlenen suçlarda izlenecek yöntem 38. maddesindeki şartlı erteleme gibi hususların çözümünün hakimin karar öncesi gerekli ve yeterli bir araştırma yapılmasına bağlı olup, yargılama gereğinin doğal sonucu olduğu tespit edilmekte, hüküm öncesinde gerekli olan araştırma ve değerlendirmenin buna dayandırılması olgusu da, küçükler hakkında yargılama yapmadan hüküm kurulmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla haklarında ceza kararnamesi düzenlenemeyeceği sonucunu ortaya koymaktadır.

Bu itibarla yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Kayseri Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesinden ceza kararnamesi ile verilip eksinleşen 19.11.2002 gün ve 2002/1475-1731 esas ve karar sayılı hükmün CMUK.nun 343. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına 12.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA