kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/3599 E., 2002/7161 K.

 

GÖREVLİYE SÖVME-TEHDİT

KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA

KİŞİSEL İLİŞKİ

TEKERRÜR

 

 

 

 

 

“ÖZET”

L-EYLEM, AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNDEN ÖTÜRÜ BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE DAYALI “KİŞİSEL” ALACAK-BORÇ İLİŞKİSİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDEN, TCY.NIN 482/2. MADDESİNE UYAN SUÇ OLUŞTURUR. 2- TANIĞIN ANLATIMI YÖNTEMİNCE TARTIŞILIP REDDEDİLMEDEN, ÖFKENİN KASTI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI DÜŞÜNÜLMEDEN, TEHDİT EYLEMLERİNİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN İKİNCİ KEZ TAHSİLİM ÖNLEMEYE “HAKLARI OLDUĞU İNANCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ” TCY.NIN 308/2. MADDESİNE UYUP UYMADIĞI TARTIŞILMADAN BERAAT KARARI VERİLMESİ; 3- KABULE GÖRE: TEMEL AĞIR PARA CEZASININ TCY.NIN 81/1. MADDESİ İLE ARTTIRILMAMASI YASAYA AYKIRIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanıkların savunmaları ve yakınanın anlatımı karşısında, sövme eylemlerinin, sanık Adnan’ın annesinin yakınana avukatlık ücretini ödememesinden ötürü başlatılan ilamlı icra takibine dayalı kişisel alacak-borç ilişkisi nedeniyle gerçekleştirildiği ve T.Ceza Yasasının 482/2. maddesine uyduğu gözetilmeden aynı Yasanın 266/3. maddesinin uygulanması,

2- Tanık Türker’in anlatımı yöntemince tartışılıp reddedilmeden, öfkenin suç kastını ortadan kaldırmayacağı düşünülmeden ve tehdit eylemlerinin, avukatlık ücreti ödenmesine karşın ikinci kez tahsil edilmeye çalışılmasını önlemeye, hakları olduğu inancıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve T.Ceza Yasasının 308/2. maddesine uyup uymadığı özel kasıt açısından tartışılmadan yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

3- Kabule göre, temel ağır para cezasının, T.Ceza Yasasının 81/1. maddesi ile artırılmaması,

 

Yasaya aykırı ve katılan Fevzi ile sanıklar Adnan ve Erol müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKÜMLERİN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA