kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/20854 E., 2003/1152 K.

 

GÖREVLİ MEMURU TEHDİT

GÖREVLİYE ETKİN DİRENME

 

 

 

 

 

“ÖZET”

AVUKATLIK YASASI’NIN 57. MADDESİ UY ANACA GÖREV SIRASINDA AVUKATLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA AVUKATLARIN MEMUR SAYILMASI, AYNI YASANIN 2. MADDESİ GEREĞİ AVUKATLARIN ESASEN YARGI KURUMLARININ YARDIMCISI OLMASI VE GÖREVDE AVUKATA YÖNELİK HAREKETLERİN AYRI BİR SUÇ OLUŞTURMADIĞI, HACZE GELEN AVUKATA SÖVÜP, TEHDİT İLE HACZİ ENGELLEMEDE EYLEMİN KAMU YÖNETİMİNE KARŞI VE KAMU GÖREVİNİ ENGELLEME AMACIYLA İŞLENMESİ NEDENİYLE BÜTÜNÜYLE TCY’NIN 258/2. MADDESİNE UYAN TEK SUÇ OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik,

ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde

görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın, evine hacze gelen alacaklı vekili katılan avukata, haciz yapıldığı sırada, önce sövüp, silah sayılan kırık bardakla (ben burada haciz yaptırmam, eşya da götürtmem, seni öldürürüm) diyerek tehdit etmesi ve daha sonra bıçakla yaralamaya kalkışması, bu kez duruma müdahale eden icra müdürüne de silahla saldırması üzerine anılanların haczi gerçekleştiremeden kaçmaları eyleminde, katılanın Avukatlık Yasanın 57. maddesi uyarınca kendisine karşı işlenen suçlardan memur sayılması ve aynı Yasanın 2. maddesine göre avukatın esasen yargı kurumlarının yardımcısı olması ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.11.2002- 279/406 sayılı kararı karşısında, avukata yönelik hareketlerin ayrı bir suç oluşturmadığı, eylemin kamu yönetimine karşı ve kamu görevini engelleme amacıyla işlenmesi nedeniyle bütünüyle TCY.nın 258/2. maddesine uyan tek suç oluşturduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 266/3, 269, 258/2. maddeleriyle hükümler kurulması,

2- Kabule göre; TCY.nın 266/3. maddesiyle verilen 6 aylık hapis cezası, aynı Yasanın 269. maddesiyle bir misli artırılırken, sonuç cezanın 12 ay yerine, 1 yıl olarak fazla belirlenmesi,

 

Yasaya aykırı ve sanık Ramiz müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle .(HÜKÜMLERİN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,-24.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA