kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/1588 E., 2002/3690 K.

 

HIRSIZLIK

TEKERRÜR

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

TEKERRÜRE ESAS ALINAN MAHKEME KARARI İLE TCK.NUN 491/İLK, 522, 62, 55/3 VE 647 SAYILI YASANIN 4. MADDELERİ UYARINCA VERİLMİŞ OLAN AĞIR PARA CEZASININ, MALİYECE TERKİN EDİLİP YERİNE GETİRİLMEMESİNE KARŞIN SANIK HAKKINDA TCK.NUN 81/2-3. MADDESİNİN UYGULANMASI VE AYNI KANUNUN 522/1. MADDESİNİN LEHE HÜKMÜNDEN YARARLANDIRILMAMASI SURETİYLE FAZLA CEZAYA HÜKMOLUNMASI, USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Hırsızlıktan sanık Hasan hakkında yapılan duruşma sonunda: mahkumiyetine dair (Adana Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.5.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 16.1.2002 tarihli tebliğname ile 21.1.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Tekerrüre esas alınan Adana ikinci Asliye Ceza Mahkemesinin 25.6.1998 gün ve 295-673 sayılı kararı ile TCK’nun 491/ilk, 522, 62, 55/3 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca verilmiş olan 260.000 lira ağır para cezasının Maliyece terkin edilip yerine getirilmemesine karşın sanık hakkında TCK’nun 81/2-3. maddesinin uygulanması ve aynı Kanunun 522/1. maddesinin lehe hükmünden yararlandırılmaması suretiyle fazla cezaya hükmolunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hasan’ın savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 18.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA