kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2002/20607 E., 2003/3581 K.

 

556 SAYILI KHK’YE AYKIRILIK

SAHTE MARKA KULLANMAK

 

“ÖZET”

L) FATURA DÜZENLEYİCİSİ DİNLENİLEREK SATTIĞINI KABUL ETTİĞİNDE 556 SAYILI KHK.’NÜN CEZALANDIRDIĞI “MARKAYI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK DERECEDE BENZERİNİ KULLANMAK SURETİYLE MARKANIN TAKLİT EDİLDİĞİNİ BİLDİĞİ VEYA BİLMESİ GEREKTİĞİ HALDE TECAVÜZ YOLUYLAKULLANILAN MARKAYI SATMAK...” FİİLİNİN SANIK BAKIMINDAN NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİĞİ ARAŞTIRILIP TARTIŞILMALIDIR. 2) TEMYİZ İNCELEME VE DENETİMİNİN SAĞLIKLI YAPILMASI BAKIMINDAN EL KONULAN TAKLİT OLDUĞU İDDİA OLUNAN ÜRÜN İLE ORJİNAL ÜRÜNLERİN BİR SURETLERİNİN, BUNUN MÜMKÜN OLMAMASI VEYA KÜLFETLİ OLMASI HALİNDE DE RENKLİ FOTOKOPİLERİNİN DOSYAYA KONMASI GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

556 sayılı Kanun hükmünde kararnameye muhalefetten sanık Veli hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın hükümlülüğüne ve işyerinin 1 yıl süreyle kapatılmasına ve aynı süre ile ticaretten men edilmesine, müsadereye dair (Bursa Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.9.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 10.10.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Şekil ve yazı olarak müdahil adına tescilli olduğu anlaşılan markanın, bilirkişi raporunda “sanıkta yakalanan ürünler üzerinde sadece şekil baskıları, olduğu, bunun dışında bu markaya ait başka bir özelliğin ana etiketle, kartonlarda ve poşetler üzerinde bulunmadığı”nın belirtildiği ve sanıkta yakalanan ürünleri fatura ile aldığını belirterek faturayı düzenleyen firma yetkilisinin de dinlenilmesini istediği cihetle, fatura düzenleyicisi dinlenilerek sattığını kabul ettiğinde 556 sayılı KHK.’nın cezalandırdığı “markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı satmak...”fiilinin sanık bakımından ne şekilde gerçekleştiği araştırılıp tartışılarak hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Temyiz inceleme ve denetiminin sağlıklı yapılması bakımından el konulan taklit olduğu iddia olunan ürün ile orjinal ürünlerin bir suretlerinin, bunun mümkün olmaması veya külfetli olması halinde de renkli fotokopilerinin dosyaya konması gerektiğinin gözetilmemesi,

 

Kabule göre de;

3- Dinlenilmesine karar verilen tanığın dinlenilmesinden vazgeçme kararı verilmeden hüküm kurulması,

 

Yasaya aykırı sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 27.5.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA