kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2001/2607 E., 2001/3411 K.

 

4616 SAYILI YASA GEREĞİNCE ERTELEMENİN DÜŞMESİ

ERTELENMİŞ MAHKUMİYETLERİN AYNEN İNFAZI

HIRSIZLIK

 

 

 

 

 

“ÖZET”

4616 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN SANIKLARIN, HIRSIZLIK SUÇUNDAN ERTELENMİŞ MAHKUMİYETLERİNİN AYNEN İNFAZININ MÜMKÜN OLMAMASI VE ESASEN DENEME SÜRESİ İÇİNDE İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI KURULAN MAHKUMİYET KARARI İLE BİRLİKTE KOŞULLAN OLUŞTUĞU TAKTİRDE ERTELEMENİN DÜŞMESİNE DE KARAR VERİLECEĞİ GÖZETİLMEDEN, ERTELENMİŞ CEZALARIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanıklar Murat ve Mustafa’nın yapılan yargılanmaları sonunda: TCK.nun 491/ilk, 522, 55 ve 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 120.000.000’er lira ağır para cezasıyla mahkumiyetlerine dair (Adana Birinci Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 24.5.2000 gün ve 2000/187 Esas, 2000/954 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 21.3.2001 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 461.6 sayılı Kanunun 1. maddesinin 4. bendi kapsamında bulunan sanıkların hırsızlık suçundan ertelenmiş mahkumiyetlerinin aynen infazlarının mümkün olmaması; esasen, ayrıntıları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.4.1989 gün ve 73/129 sayılı içtihadında açıklandığı üzere, deneme süresi içinde işlenen suçtan dolayı kurulan mahkumiyet kararı ile birlikte koşulları oluştuğu takdirde ertelemenin düşmesine de karar verileceği gözetilmeden, ertelenmiş cezaların aynen infazlarına karar verilmesi için mahkemelerine müzekkere yazılmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ise de; bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan 4616 sayılı Kanun da dikkate alınarak “TCK.nun 95/2. ve 2253 sayılı Yasanın 38/son maddesi uyarınca gereğinin yerine getirilmesi için ilgili mahkemelere müzekkere yazılmasına” ilişkin kısmının çıkarılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 11.4.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA