kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2001/4366 E., 2001/5121 K.

HACİZLİ MALIN KAÇIRILMASI

KASIT

 

“ÖZET”

1- SANIĞIN HACİZLİ ARACI KORUMA ALTINA ALINMASINI ÖNLEMEK İÇİN UZAKLAŞTIRIP UZAKLAŞTIRMADIĞININ ARAŞTIRILMASI, EĞER ARACI KAÇIRMAMIŞSA ARACI TESLİM KONUSUNDA HABERİ OLMAYAN SANIĞIN TİCARİ ARACI EVİNDE BULUNDURMAMAKTAN İBARET EYLEMİNİN TCK.NUN 276. MADDEDE SAYILAN HALLERDEN HANGİSİNE UYDUĞU AÇIKLANMADAN AYNI MADDE İLE HÜKÜM KURULMASI; 2- KABULE GÖRE: İDDİANAME GÜNÜNDEN ÖNCE BORCU ÖDEDİĞİ ANLAŞILAN YEDİEMİN SANIK HAKKINDA TCK.NUN 276/SON MADDESİNİN UYGULANMAMASI YASAYA AYKIRIDIR.

 

 

“İçtihat Metni”

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Tanık Hüseyin dinlenerek sanığın hacizli aracı, icra memurunun geldiğini görünce muhafaza altına alınmayı engellemek için uzaklaştırılıp uzaklaştırmadığının araştırılması, böyle bir uzaklaştırma durumu olmadığı takdirde hacizli aracını icra dairesine teslim etmesi için önceden haberdar edilmeyen sanığın, ticari aracını o anda evinde bulundurmamaktan ibaret eyleminin, madde metninde sayılan saklamak başkasına vermek, tedbir ve teslimden imtina etmek eylemlerine ne suretle uyduğu tartışılıp gösterilmeden TCK.nun 276. maddesiyle hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

 

İddianame tarihinden önce borcu ödediği ikrar ve icra dosyasından anlaşılan yediemin sanık hakkında T. Ceza Yasasının 276/son maddesinin uygulanmaması;

Yasaya aykırı ve sanık Abbas’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.5.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA