kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2007/25983 E., 2008/7716 K.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK

TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

“İçtihat Metni”

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Mahmut B... hakkında DİYARBAKIR 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda 24.01.2006 tarihinde, 2001/499 esas, 2006/1 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 12.12.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- 4814 sayılı Kanun’la değişik 3167 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrasının “...yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.Ancak verilecek ceza 80.000.000.000 TL.dan fazla olamaz..” şeklindeki hükmü ile yine aynı maddenin son cümlesinin “Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir” hükmü ve aynı Kanun’un Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen karşılıksız çek keşide etme suçu hakkında 3167 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 16.maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uygulanmaz” biçimindeki hükmü karşısında; 4814 sayılı Kanun’la değişik 3167 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde öngörülen hapis cezasının, 4814 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 08.03.2003 tarihinden sonra işlenen karşılıksız çek keşide etmek suçundan mahkum olduktan sonra tekrar bu suçu işleyenler hakkında uygulanabileceği nazara alınarak yapılan incelemede; önceki mahkumiyetin 4814 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın 3167 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. cümlesi uyarınca çek bedeli tutarı kadar para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini;

2- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunun 77. maddesi ile değişik 164/ son maddesi yanlış yorumlanarak, avukatlık ücretinin katılan yerine davanın tarafı olmayan “katılan vekili” lehine hükmedilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMUK 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak; bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,

1- Sanığın 3167 sayılı Kanun’un 16/1. ve 5237 sayılı Kanun’un 62. maddeleri uyarınca “10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine “3167 sayılı Kanun’un 4814 sayılı Kanun’la değişik 16/1. maddesi uyarınca çek bedeli tutarı olan 840 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına; sanığın samimi ikrarı lehine takdiri indirim sebebi Kabul olunarak, sanığa verilen cezanın 5237 sayılı yasanın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek sanığın 700 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına” bölümünün yazılması,

2- Hüküm fıkrasında yer alan “müdahil vekiline verilmesine” ibaresinin “katılana verilmesine” biçiminde değiştirilmesi,

Suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 13/05/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA