kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2007/10266 E., 2009/1156 K.

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

EŞYA MÜSADERESİ

“İçtihat Metni”

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Osman B... hakkında KOCAELİ 2. Sulh Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 16.01.2007 tarihinde 2006/258 esas, 2007/8 karar sayı ile mahkûmiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay C. Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 03.07.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Suça konu maddenin analizi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olmasına karşın, söz konusu rapor getirtilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2- Kabule göre;

a) Hüküm tarihinden önce 19.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış olan sanıklar hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüştür.

Uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken, nedenlerinin tartışılıp, dosya kapsamına uygun, somut, yasal ve yeterli gerekçenin gösterilmesinin gerektiği; ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, mahkemece, aynı maddenin (2) veya (6). fıkralarındaki olasılıklardan hangisi tercih edilirse edilsin, sanık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış ise sadece denetimli serbestlik tedbirine, bu maddeleri kullanmış ise tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine hükmedilmesinde zorunluluk bulunduğu, anılan tedbirlerin uygulanması yönünden, mahkemeye takdir hakkı tanınmadığı gözetilmeksizin; sanık lehine olan 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinin (2). fıkrası yerine, (6). fıkra yollamasıyla (1) fıkrası uyarınca hapis cezasına hükmedilirken, herhangi bir gerekçe gösterilmediği gibi; hapis cezasına hükmedildikten sonra da, takdire dayalı olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmemesi,

b) Müsadere kararı verilirken, 5237 sayılı TCK’nın 54. maddesi yerine, yürürlükten kaldırılmış olan 765 sayılı TCK’nın 36. maddesinin uygulanması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 02.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA