kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2007/5976 E., 2009/1146 K.

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMAK

“İçtihat Metni”

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık Osman Y... hakkında ANAMUR Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 16.03.2006 tarihinde 2005/232 esas, 2006/99 karar sayı ile mahkûmiyet kararı verildiği; hükmün sanık tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay C. Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 11.04.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Bozma üzerine yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

1- Hükmün başına, CMK’nın 232/2. maddesi uyarınca, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin yazılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Dosya kapsamına göre; kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran, ancak suçlamayı kabul etmeyen ve uyuşturucu madde kullandığı tıbben saptanamadığı gibi, bu konuda aleyhine başka bir kanıt da elde edilemeyen sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca tedaviye hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,

3- Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirleri, farklı nitelikteki tedbirler olup; 5237 sayılı TCK’nın 191/3. maddesi uyarınca atanan ve hükümlüye rehberlik edecek uzmanın, anılan maddede belirtilen ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamında olan görevleri yerine getireceği gözetilmeksizin, infazda karışıklığa yol açacak şekilde, denetimli serbestlik süresi yerine, “tedavi süresince” rehberlik yapmak üzere bir uzman görevlendirilmesine karar verilmesi,

4- 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinin (2) ve (3). fıkralarının uygulanması sırasında, sanık hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerektiği gözetilmeksizin, infazı kısıtlayacak şekilde, “Cumhuriyet savcılığınca hükümlünün rehberliğini yapmak üzere bir uzman görevlendirilmesine” karar verilmesi,

5- 5237 sayılı TCK’nın 191/5. maddesinin uygulanmasına karar verilirken, denetimli serbestlik tedbirinin yanı sıra, sanık hakkında hükmedilen tedavi tedbirinin gereklerine de uygun davranılması gerektiğinin belirtilmemesi,

6- Hükümden sonra 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi uyarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmamış olan sanık hakkında, hapis cezasına hükmedilmeden, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sadece denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi gerektiğinden; sanığın hukuksal durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 02.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA