kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2008/14970 E., 2009/670 K.

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

“İçtihat Metni”

Resmi Evrakta Sahtecilik suçundan hükümlü Mehmet Y...’un mahkûmiyetine ilişkin Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.12.2001 gün ve 2001/116 Esas, 2001/361 sayılı kararı ile verilen ve Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 25.03.2004 gün ve 24076/3416 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen hükmün, 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan yeniden değerlendirilmesi sonucunda: Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ve önceki hükmün aynen infazına dair ANKARA 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.02.2008 gün ve 2001/116 Esas, 2001/361 sayılı ek karara hükümlü müdafiince itirazda bulunulduğu, ancak itiraz mercii olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin, 25.06.2008 gün ve 2008/859 D.İş. sayılı kararı ile, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.02.2008 günlü kararının itiraza değil, temyize tabi olduğu, bu nedenle incelemenin Yargıtay tarafından yapılması gerektiğine dair karar vermesi üzerine, dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 24.09.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03.02.2009 gün ve 250/13 sayılı kararında da açıklandığı üzere; 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun geçici ½. maddesinde “Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan mahkûmiyet kararları hakkında, lehe kanun hükümleri, hükmü veren mahkemece 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98 ilâ 101 inci maddeleri dikkate alınmak ve dosya üzerinden incelenmek suretiyle belirlenir. Ancak, hükmün konusunun herhangi bir inceleme, araştırma, delil tartışması ve takdir hakkının kullanılmasını gerektirmesi halinde inceleme, duruşma açılmak suretiyle yapılabilir.” hükmüyle 5275 sayılı Kanunun 98 ilâ 101. maddelerine atıfta bulunulduğu, anılan Kanunun 101/3. maddesinde ise, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebileceğinin hükme bağlandığının anlaşılması karşısında, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair 27.02.2008 gün ve 2001/116 Esas, 2001/361 sayılı ek kararına karşı hükümlü müdafiinin Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğundan gereğinin bu mahkemece yapılması için dosyanın incelenmeksizin mahalline iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, isteme aykırı olarak 09.02.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA