kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2003/2495 E., 2003/1779 K.

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK

İÇTİMA

ÖRGÜTE YARDIM ETMEK

SİLAHLA İŞYERLERİNE ATEŞ ETMEK

“ÖZET”

SINIR ÖTESİ ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ’NİN 2LA MADDESİNDE ÖRGÜTLÜ SUÇ GRUBU TANIMLANIRKEN, ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİDEN OLUŞAN YAPILANMIŞ BİR GRUPTAN SÖZ EDİLMESİ KARŞISINDA, İKİ KİŞİDEN İBARET OLAN SANIKLARIN ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR. SANIKLARIN, KENDİLERİNE VEYA BAŞKALARINA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK İÇİN, SÜREKLİ OLARAK, ÖNCEDEN SAYI VE NİTELİĞİ BELİRSİZ SUÇLARI İŞLEMEK AMACIYLA, TAM BİR İŞBİRLİĞİ VE EYLEMLİ PAYLAŞIM ANLAYIŞI İÇİNDE ÖRGÜTLENDİKLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR KANIT BULUNMADIĞI; ANKARA ECZACI ODASI’NIN MUVAZAALI OLARAK ÇALIŞTIRILAN ECZANELERLE MÜCADELE AMACIYLA ALDIĞI KARARLARA VE UYGULADIĞI YAPTIRIMLARA DUYDUKLARI TEPKİ NEDENİYLE VE ODA YÖNETİCİLERİNE GÖZDAĞI VERMEK AMACIYLA, BİR GECE İÇİNDE MÜDAHİLLERE AİT İKİ ECZANEYİ, KORKU, KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE KURŞUNLAMALARINDAN İBARET EYLEMLERİNDE 4422 SAYILI YASANIN 1/1. MADDE VE FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SUÇ UNSURLARININ BULUNMADIĞI DİKKATE ALINMALIDIR. SANIKLARA PARA CEZASI TAYİN EDİLİRKEN HER AŞAMADA “BİN” LİRA KÜSURUNUN ATILMASI ZORUNLUDUR. AYRICA İÇTİMA SONUCU, SANIKLAR HAKKINDA 4 YIL 33 AY 2 GÜN HAPİS YERİNE, AYLARIN SENEYE TAMAMLANMASI SONUCU 5 YIL 21 AY 2 GÜN HAPİS CEZASI TAYİN EDİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, bu örgüte yardım etmek, silahla işyerlerine ateş etmek ve bu suça azmettirmek, 6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanıklar Recep ve İlhami’nin yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine ve zoralıma dair (Ankara Bir Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 17.12.2002 gün ve 131 esas, 190 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca CMUK.nun 318. maddesi gereğince sanıklar vekili tarafından duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı C. Başsavcılığının 12.3.2003 günlü bozma istekli tebliğnamesiyle dairemize gönderilmiş ve duruşma günü tayin edilerek incelenip gereği düşünüldü:

Sanık İlhami’nin, müdahillere ait işyerlerini kurşunlamak suretiyle çıkar amaçlı suç örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu kabul edildiği halde, hakkında 4422 sayılı Yasanın 1/1. madde ve fıkrasının 1. cümlesi yerine 2. cümlesinin uygulanması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- 4800 sayılı Yasayla kabul edilip, Bakanlar Kurulu’nun 2003/5329 sayılı kararıyla da 18.3.2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tüm çeteler ve bölgesel örgütler için de uygulanabilirliği olan Sınırötesi Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 2/a maddesinde örgütlü suç grubu tanımlanırken, üç veya daha fazla kişi den oluşan yapılanmış bir gruptan sözedilmesi karşısında, iki kişiden ibaret olan sanıkların çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin gözetilmesi zorunluluğu,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

a) Sanıkların, kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak için, sürekli olarak, önceden sayı ve niteliği belirsiz suçlan işlemek amacıyla tam bir işbirliği ve eylemli paylaşım anlayışı içinde örgütlendiklerine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı; Ankara Eczacı Odası’nın muvazalı olarak çalıştırılan eczanelerle mücadele amacıyla aldığı kararlara ve uyguladığı yaptırımlara duydukları tepki nedeniyle ve Oda yöneticilerine gözdağı vermek amacıyla, bir gece içinde müdahillere ait iki eczaneyi, korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde kurşunlamalarından ibaret eylemlerinde 4422 sayılı Yasanın 1/1. madde ve fıkrasında öngörülen suç unsurlarının bulunmadığı gözetilmeden, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve üye olmak suçlarından mahkumiyetlerine ve TCK.nun 264/7-8. madde ve fıkraları uyarınca verilen cezalarının 4422 sayılı Yasanın 1/6. madde ve fıkrası gereğince arttırılmasına karar verilmesi,

b) 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasındaki “bir” sözcüğünün “bin” olarak değiştirilmiş bulunması karşısında, sanıklara para cezası tayin edilirken her aşamada “bin” lira küsurunun atıl ması zorunluluğu,

c) içtima sonucu, sanıklar hakkında 4 yıl 33 ay 2 gün hapis yerine, ayların seneye tamamlanması sonucu 5 yıl 21 ay 2 gün hapis cezası tayin edilmesi suretiyle TCK.nun 30. maddesine aykırılık yapılması,

Bozmayı gerektirmiş sanıklar Recep ve İlhami vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 2.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA