kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2006/2697 E., 2008/2853 K.

SAHTECİLİK

ZİNCİRLEME SUÇ

 

“ÖZET”

5237 SAYILI TCK’NIN 43. MADDESİNDE “DEĞİŞİK ZAMANLARDA” DENİLMESİ KARŞISINDA AYNI ANDA İŞLENEN FİİLLERDE, ZİNCİRLEME SUÇA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMA OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR. ANCAK SANIĞIN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK, SUÇ KONUSUNUN ÖNEMİ, KASTIN YOĞUNLUĞU VE SAHTE BELGE ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKATE ALINARAK TEMEL CEZANIN ALT SINIRINDAN UZAKLAŞILARAK TAYİNİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi, sahte trafik tescil belgesi kullanmak suçlarından sanık Sinan’ın yapılan yargılaması sonunda: 765 sayılı TCK’nın 350/1-3 ve 36. maddeleri gereğince mahkumiyetine dair (Küçükçekmece Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 30.12.2005 gün ve 2005/448 Esas, 2005/895 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığrnın bozma isteyen 03.04.2006 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın suçlann sabit olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Sanığın, çalınan 34 ... 599 plakalı araç için sahte 34 ... 5757 plaka kaydıyla Ali adına trafik tescil belgesi düzenlediği, ayrıca yakalandığında üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte olarak Ümit ismine düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi bulunduğundan bahisle açılan kamu davasında; Afive Ümit adlarına düzenlenen belgelerin ayrı kastla işlenen iki sahtecilik suçunu oluşturacağı dikkate alınarak, Ümit adına sahte olarak düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin aynı anda kullanılması eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK’nın 80. maddesinin uygulanmasını gerektirdiği, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesinde, 765 sayılı Yasa’nın 80. maddesinden farklı olarak “değişik zamanlarda” denilmesi karşısında aynı anda işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığından tek bir resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması gerektiği, ancak sanığın güttüğü amaç ve saik, suç konusunun önemi, kastın yoğunluğu ve sahte belge çeşitliliği dikkate alınarak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayini gerektiği gözetilmeden; buna göre kararın gerekçe bölümünde; 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Yasa ile sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasa’nın ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe yasanın tespiti gerektiği gözetilmeden 765 sayılı TCK’nın 350/1-3. maddesinin lehe olduğundan bahisle yazılı şekilde her bir belgeden ayrı ayrı hüküm kurulması,

2- Suça konu sahte belgelerin delil olarak dosyada saklanması yerine zoralımına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nm 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 16.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA