kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2003/8042 E., 2003/5733 K.

İNCELEMEY YER OLMEDIĞINA DAİR KARAR

İTİRAZ

MEMURLARIN YARGILANMASI

TAKİPSİZLİK KARARI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
4.Ceza Dairesi
Y.EMİR

Y A R G I T A Y İ L A M I


Esas no : 2003/8042
Karar no : 2003/5733
Tebliğname no :Y.E./2003065602

Görevi kötüye kullanmak suçundan sanıklar M, O ve F hakkında Tekkeköy C.Başsavcılığınca verilen 12.8.2002 gün ve 284 sayılı takipsizlik kararına vaki itirazın reddine ilişkin Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 30.10.2002 gün, 2002/282 Müt. sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 11.4.2003 gün ve 17005 sayılı yazılı emri içeren yazısı üzerine Yargıtay C.Başsavcılığının 29.4.2003 gün ve 2003065602 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:
Tebliğnamede “ İlgilinin şikayeti üzerine Tekkeköy Kaymakamlığınca verilen 4.7.2002 gün ve 2002/8 sayılı soruşturma izni verilmemesi kararı nedeniyle ortada soruşturulması gereken bir hazırlık soruşturması yok iken verilen takipsizlik kararının CMUK’nun 164/168.maddeleri kapsamında itiraza konu bir karar niteliğinde olmadığı gözetilerek, itiraz merciince “inceleme yapılmasına yer olmadığı” kararı verilmesi yerine “yapılan hazırlık tahkikatı sonucu takipsizlik kararı verildiği yolundaki” kabul ile itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir” denilmektedir.
4483 sayılı Yasanın 4/1.madde ve fıkrasında, bu Yasa kapsamındaki suç bildirimi ve yakınma ya da kendiliğinden böyle bir durumun öğrenilmesi üzerine C.Başsavcılıklarınca toplanması gerekli ve kaybolma olasılığı bulunan kanıtları saptamaktan başka bir işlem yapmaksızın belgenin bir örneğinin ilgili makama gönderilerek soruşturma izni isteneceği hükmü yer almakta olup, belirtilen iznin verilmemesi yahut Yasanın 9.maddesi uyarınca itiraz üzerine yargı kararı ile aynı sonucun elde edilememesi durumunda ceza soruşturması ve kovuşturmasına başlanılamayacağı gibi kovuşturmama kararı verilmesinin de söz konusu bulunmaması karşısında, kovuşturmama kararı yerine “inceleme yapılmasına yer olmadığına” biçiminde karar verilmek üzere itirazın kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla C.Başsavcılının yazılı emir doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilip kesinleşen 30.10.2002 gün, 2002/282 Müt. sayılı “itirazın reddine” ilişkin kararın CYY.nın 343.maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.6.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA