kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/8031 E., 2004/1459 K.

BAĞIŞLAMAK

NAKLETMEK

ZATİ İHTİYAÇ EMVALİNİ SATMAK

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
3.C E Z A D A İ R E S İ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS :2003/8031
KARAR :2004/1459
TEBLİĞNAME : 168152

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;
1-Suça konu yediemine alınıp bilahare idare tarafından satıldığı anlaşılan 33 adede denk 0.376 m3 çz. Tahta ile sanığın evine ek olarak yaptığı ve mutfak olarak kullandığı bölümde sarf ettiği 59 adede denk 0.498 m3 çz.tahtaların sanığa 1998 yılı Kasım ayında idare tarafından zati ihtiyaç olarak verilen emvalden olduğu bilirkişi tarafından belirtilip mahkeme tarafından da bu şekilde kabul edildiğine göre Orman İdaresinden sanığa zati ihtiyaç emvalin hangi amaçla verildiği sorulup zati ihtiyaç emvalin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının ve sanığın kendisine verilen zati ihtiyaç emvali biçtirdiğini bildirdiği Mustafa’nın hızar atölyesinde biçtirmek için köy hudutları dışına çıkarıp çıkarmadığı araştırıldıktan sonra atılı suçun oluşup oluşmadığının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeyerek bu yönden eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Yediemine alınıp satıldığı bildirilen emvalin satış bedeli ile ilgili olarak herhangi bir karar verilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bozma üzerine verilen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 3.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA