kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/21523 E., 2004/1 K.

4926 SAYILI KANUNA AYKİRİLİK

DURUŞMA AÇILMASI

“ÖZET”

MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 4926 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER HÜKMÜN ZAT VE MAHİYETİNE İLİŞKİN BULUNDUĞU CİHETLİ İNFAZ AŞAMASINDA ANILAN KANUNUN UYGULANMASI İSTEMİ ÜZERİNE DURUŞMA AÇILARAK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME SONUCU YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

1918 sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar Mecit ve arkadaşları haklarında evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda: Hükümlülüklerine dair, (Erciş

Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.7.2003 tarihli ek kararın Yargıtayca incelenmesi müdahil idare vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 20.12.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükme dayanak olarak gösterilen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 4.3.2003 gün ve 2003/24-20 sayılı kararında da belirtildiği üzere takdir hakkının kullanılması gereken hallerde incelemenin duruşmalı olarak yapılması zorunluluğu bulunmakta olup, somut olayda sanıkların eylemlerinin 4926 sayılı Yasanın hangi maddesine temas ettiği para cezasının ne miktar üzerinden belirleneceği, uygulamaya esas alınan sözü edilen yasanın 4/a-1 maddesi doğrultusunda eşyanın değerinin fahiş olup olmadığı, bunun sonucu olarak da fiilin hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirip gerektirmeyeceği gibi hususların takdir hakkının kullanılması zorunluluğunu doğurduğu kuşkusuzdur.

Şu hale göre mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra yürürlüğe giren 4926 sayılı Kanunda öngörülen değişiklikler hükmün zat ve mahiyetine ilişkin bulunduğu cihetle infaz aşamasında anılan kanunun uygulanması istemi üzerine duruşma açılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden evrak üzerinde inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı müdahil idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin istem gibi (BOZULMASINA), S.1.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA