kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/5711 E., 2003/4328 K.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

PARA CEZASI

SİCİL KAYDI

 

“ÖZET”

SANIĞIN GEÇMİŞTE HÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUP BULUNMADIĞINA DAİR ADLİ SİCİL KAYDI GETİRTİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI, SANIĞA PARA CEZASI TAYİN EDİLİRKEN HER AŞAMADA “BİN” LİRA KÜSURUNUN ATILMASI ZORUNLULUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ, SANIKTAN EKSİK YARGILAMA GİDERİ TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Mustafa’nın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (Harmancık Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 20.6.2001 gün ve 32 esas, 44 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcıları ve sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 16.5.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun dairemizce de benimsenen 31.10.1998 gün ve 4-357-401 sayılı, 6.7.1992 gün ve 4-195/218 sayılı kararlarında da değinildiği üzere Yargıtay’ca yapılan temyiz incelemesi, temyiz dilekçe veya layihasında belirtilen neden yada nedenlerle sınırlı olmayıp, temyiz edilen hükümde yasaya aykırılık halleri bulunup bulunmadığını araştırmaya, varsa tüm yasaya aykırılıkları saptamaya ilişkin olacaktır. Yapılan inceleme sonucu yasaya aykırılık saptandığında, temyiz nedenine bakılmaksızın, temyiz edenin sıfatına, C. Savcısının temyizinin sanığın lehine yada aleyhine olmasına göre, koşullarının bulunması halinde sanık aleyhine bozma yasağı ve kazanılmış hak kuralı gözetilerek gerekli karar verilecektir, inceleme konusu dosyada C. Savcılarının eksik yargılama gideri hükmedildiğine ilişkin temyizleri sanık aleyhine yapılmış bir temyizdir. Yukardaki açıklamalara ek olarak tüm dosya incelenerek mahkumiyetin yerinde olup olmadığı belirlenecek ki sanığa yargılama gideri yükletilmesine yer olup olmadığı saptanacak ve bundan sonra hükmolunan yargılama giderinin eksik olup olmadığına karar verilecektir. Bu nedenlerle tebliğnamedeki C. Savcılarının yargılama gideri dışında aleyhe temyizlerinin bulunmadığına ilişkin düşünceye katılınmamıştır,

1- Sanığın geçmişte hükümlülüğü bulunup bulunmadığına ilişkin adli sicil kaydı getirtilmeden hüküm kurulması,

2- 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasındaki “bir” sözcüğünün “bin” olarak değiştirilmiş bulunması karşısında, sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bin” lira küsurunun atılması zorunluluğu,

3- Yargılama gideri toplamı 50.000.000 lira olduğu halde, sanıktan eksik yargılama gideri tahsiline karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş C. Savcıları ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 6.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA