kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/10324 E., 2003/3567 K.

6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

ANTİKA SİLAH

KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞA PARA CEZASI TAYİN EDİLİRKEN HER AŞAMADA “BİN” LİRA KÜSURUNUN ATILMASI ZORUNLULUĞU, TEFHİM EDİLMEKLE HÜKMÜN ESASINI OLUŞTURAN KISA KARARDA DOĞRU BELİRLENDİĞİ HALDE; GEREKÇELİ KARARDA SANIK HAKKINDA HÜKMEDİLEN HAPİS CEZASININ TCK.NUN 59. MADDESİNİN UYGULANMASI SONRASINDA GÖSTERİLMEMESİ, SANIĞIN TAŞIMIŞ OLDUĞU SİLAHIN ATALARINDAN KALMA ANTİKA SİLAH OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİ VE EKSPERTİZ RAPORUNDA DA “ANTİKA OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR” DENMESİ KARŞISINDA, TABANCANIN ANTİKA VASFINDA OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN, KRİMİNAL POLİS LABORATUVARINDAN BU HUSUSTA DÜŞÜNCE ALINIP, ANTİKA OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE GEREKLİ İŞLEM YAPILMAK ÜZERE YÖNETİME TESLİMİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN EKSİK SORUŞTURMA İLE ZORALIMA HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık İsmail’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve” zoralıma dair (Isparta İkinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 27.12.2001 gün ve 282 esas, 812 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 15.10.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Sanıkta yakalanan tabanca sayısına göre ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılması gerekirken, bu oluşla çelişen gerekçe ile asgari hadden ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasındaki “bir” sözcüğünün “bin” olarak değiştirilmiş bulunması karşısında, sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bin” lira küsurunun atılması zorunluluğu,

2- Tefhim edilmekle hükmün esasını oluşturan kısa kararda doğru belirlendiği halde; gerekçeli kararda sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının TCK.nun 59. maddesinin uygulanması sonrasında gösterilmemesi,

3- Sanığın taşımış olduğu dava konusu silahın atalarından kalma antika olduğunu ileri sürmesi ve ön ekspertiz raporunda da “antika olarak değerlendirilebilir” şeklindeki açıklama karşında, “6 atar seri nosuz” dolma tabancanın antika vasfında olup-olmadığının belirlenmesi yönünden 1.6.1991 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 59. maddesi uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarından bu hususta düşünce alınıp, antika olduğunun anlaşılması halinde 6136 sayılı Yasa ve yönetmeliği ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasının 23 ve 25. maddeleri ve yönetmelik hükümleri uyarınca; gerekli işlem yapılmak üzere yönetime teslimine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ile zoralımına hükmolunması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 22.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA