kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/13029 E., 2003/11076 K.

CEZA TAYİNİ

İÇTİMA

MÜTESELSİL SUÇ

SAHTE MARKALI ÜRÜN SATMAK

 

“ÖZET”

L) SANIĞIN SAHTE MARKALI AYNI TÜR ÜRÜNLERİN MARKA İSİMLERİNİ VE DEĞİŞİK MARKALARDAN OLMALARINI ÖNEMSEMEDEN BUNLARI SATARAK HAKSIZ AŞIRI KAZANÇ ELDE ETME KARARINI GERÇEKLEŞTİRMEK KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ, BU SURETLE AYNI AMACA YÖNELİK MÜTESELSİL SUÇ TEŞKİL EDEN HAREKETLERİNDEN DOLAYI SANIK HAKKINDA TCK.NUN 80. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİRKEN, TAKLİT EDİLEN HER MARKA İÇİN AYRI AYRI CEZA TAYİNİ YASAYA AYKIRIDIR. 2) CEZA GENEL KURULU’NUN İLGİLİ KARARINDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE HÜKMEDİLEN CEZANIN TAYİN EDİLEBİLMESİ İÇİN ÖNCE O SUÇA YASANIN KOYDUĞU AŞAĞI VE YUKARI HADLER ARASINDA BİR CEZA TAYİN EDİLMESİ, BUNDAN SONRA NE NİSPETTE MİSİL ARTIRMASINA TABİ TUTULDUĞU, TOPLAM CEZANIN NE SURETLE BELİRLENDİĞİNİN HER TÜRLÜ DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE AÇIKLANMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

(556 s. KHK. (24.6.1995 Ta)) (Y.CGK. Kararı-21.9.1997 tarih ve 8/257-372 s.)

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye muhalefetten sanık Özgür hakkında yapılan duruşma sonunda, (Muğla Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 25.12.2002 tarihli hükümlülüğe ve sanığın işyerinin 1 yıl süreyle kapatılmasına, aynı süreyle ticaretten men edilmesine ve müsadereye dair aynı mahkemenin 11.4.2003 tarihli temyiz talebinin reddine ilişkin kararların Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 11.9.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık vekilinin Birinci Asliye Ceza Mahkemesine verdiği 11.4.2003 günlü dilekçesi içeriği ve 10.7.2003 tarihli tutanak içeriği itibarıyla eski hale getirme talebi niteliğinde bulunduğu cihetle, sanığın mahkumiyetine dair verilen gıyabi kararın sanığa usulüne göre tebliğ edilmediğinden eski hale getirme isteği yerinde görülerek, Yerel Mahkemenin temyiz talebinin reddine dair verdiği 11.4.2003/160-463 gün ve sayılı temyiz talebinin reddine ilişkin kararın kaldırılması suretiyle yapılan incelemede,

TCK.nun 72. maddesi uyarınca aynı neviden para cezaları toplanırken yapılan hesaplamada hata bulunmadığından, tebliğnamede bu konuda yer alan bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Ancak,

1- Sanık hakkında müşteki D..... SPA firması aleyhine işlenen suç nedeniyle 4.9.2002 tarihinde ek iddianame ile kamu davası açılmış olup, dava açılmadan önce verilen 12.7.2002 tarihli dilekçeye göre D..... SPA firmasının müdahilliğine karar verilerek lehine vekalet ücretine hükmolunması,

2- Müşteki La C..... , Lacoste firmasını temsilen müdahale talebinde bulunan avukat Eylem’in vekaletnamesi tevkil suretiyle düzenlenmiş bulunduğundan, müstenit vekaletname getirtilip incelenmeden karar verilmesi,

3- Sanığın başkalarından temin ettiği “D..... “ ve “L..... “isimli taklit markalı ürünleri ticari amaçlı olarak elinde bulundurup birlikte satışa arz ettiği sırada, şikayet üzerine söz konusu ürünlere el konulduğu dosya kapsamından anlaşıldığı gibi mahkemece de oluşun bu yönde kabul edildiği cihetle; sanığın sahte markalı aynı tür ürünlerin marka isimlerini ve değişik markalardan olmalarını önemsemeden bunları satarak haksız aşırı kazanç elde etmek kararını gerçekleştirmek kastı ile hareket ettiği, bu suretle aynı amaca yönelik müteselsil suç teşkil eden hareketlerinden dolayı sanık hakkında TCK.nun 80. maddesinin uygulanması gerekirken, taklit edilen her marka için ayrı ayrı ceza tayini,

4- Ceza Genel Kurulunun 21.9.1997 gün ve 8/257-372 sayılı kararında da belirtildiği üzere hükmedilen cezanın tayin edilebilmesi için önce o suça yasanın koyduğu aşağı ve yukarı hadler arasında bir ceza tayin edilmesi, bundan sonra ne nispette misil arttırmasına tabi tutulduğu, toplam cezanın ne suretle belirlendiğinin her türlü denetime İmkan verecek şekilde açıklanması gerekirken doğrudan doğruya sonuç cezanın tayini sureti ile uygulama yapılması,

5- 556 sayılı KHK.nin 4128 sayılı Yasanın 5. maddesiyle değişik 61/A-C maddesinde “ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur” hükmü gözetilmeden işyerlerinin kapatılması ve ticaretten men cezaları ayrı ayrı birer yıl olarak belirtilmek suretiyle yanlış uygulamaya sebebiyet verecek şekilde hüküm tesisi,

6- Hükümden sonra 10.2.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik TCK.nun 30/2. madde fıkrasındaki düzenlemenin sanık lehine uygulanmasının gerekmesi,

Bozmayı icabettirmiş olup, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün (BOZULMASINA), 21.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA