kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2008/8204 E., 2008/7822 K.

ADLİ TIP RAPORU

CİNSEL İSTİSMAR

 

“ÖZET”

MAĞDURUN MARUZ KALDIĞI IRZA TASADDİ SUÇU İLE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ARASINDA UZUN BİR SÜRE GEÇMESİ VE İLK OLAYDAN SONRA MUAYENE EDİLMEMİŞ OLMASI NAZARA ALINARAK, MAĞDURUN DOSYA İLE BİRLİKTE ADLİ TIP GENEL KURULU ‘NA SEVK EDİLEREK NİTELİKLİ RAPOR ALDIRILMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Irz ve namusa tasaddi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Süleyman’ın bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetine dair (Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 07.12.2007 tarih ve 2007/61 Esas, 2007/179 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;

Sanığın 14.12.2005 tarihli çocuğun nitelikli cinsel istismarı eyleminden sonra Adli Tıp Kurumu Altıncı İhtisas Kurulu’nca, 14.04.2006 tarihli muayene kaydı esas alınarak mağdurda travma sonrası stres bozukluğu denen ağır nöroz arazı saptandığına ilişkin 26.04.2006 tarih ve 1160 sayılı rapor düzenlendiği, aynı bulgulara dayanılarak bu kez sanığın Ağustos 2004 tarihli ırz ve namusa tasaddi eylemi nedeniyle mağdurun sıhhatine büyük bir nakısa İrasının oluştuğuna ilişkin 29.08.2007 tarih ve 3525 sayılı rapor düzenlendiği, mağdurun maruz kaldığı Ağustos 2004 tarihli ırz ve namusa tasaddi ile 14.12.2005 tarihli çocuğun nitelikli cinsel istismarı arasında uzun süre bulunması ve ilk olaydan sonra muayene edilmemiş olması nazara alınarak mağdurun dosya ile birlikte Adli Tıp Genel Kurulu’na sevk edilerek son eylemden sonra saptanan bulguların sanığın hangi eyleminden sonra ortaya çıktığı, Ağustos 2004 tarihli ırz ve namusa tasaddi eylemi ile illiyet bağının tıbben kurulup kurulamayacağı hususlarında görüş alındıktan sonra sonucuna göre uygulama yapılması yerine, kanaat verici nitelikte görülmeyen 29.08.2007 tarih ve 3525 sayılı rapora dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 17.09.2008 tarihinde

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA